نام:

زمان:

در فیلد اول نام خود را وارد کنید و سپس در فیلد دوم کلیک کرده و اندکی صبر نمائید.
با تغییر حالت فرم، تابع ajaxFunction اجرا شده و پاسخ سرور در فیلد دوم نمایش داده می شود.