متن شما در صفحه اول با استفاده از فایل css خارجی!

با دقت در کد این صفحه، در قسمت هِدر، از خواص link rel برای ایمپورت استایل خارجی استفاده شده است.