متن شما در صفحه دوم با استفاده از همان فایل css خارجی!

با استفاده از تکنیک ایمپورت استایل خارجی، از جهات گوناگون در کدنویسی و حجم صفحات، صرفه جویی می کنیم و سرعت بارگذاری نیز افزایش می یابد.