- برای اجرای این کد باید فایل ها را در سرور مجازی (لوکال هاست، دایرکتوری www) یا سرور آنلاین قرار داده و موارد زیر را انجام دهیم.
- ابتدا با استفاده از برنامه phpMyAdmin دیتابیسی با نام فرضی db_words و Collation ترجیحی utf8_persian_ci می سازیم.
- در گام بعدی فایل db_tbl.php را از طریق مرورگر فراخوانی کرده تا جدول tbl_words با کلمات پیش فرض در دیتابیس ایجاد شود.
- آدرس فراخوانی فایل db_tbl.php بستگی به محل قرارگیری آن در سرور مجازی دارد، به طور مثال localhost/ajax-dynamic-list/db_tbl.php.