اعتبار سنجی عدد بودن مقادیر:


اعتبار سنجی معتبر بودن ایمیل:


اعتبار سنجی معتبر بودن آدرس سایت:



پس از تایپ یک عبارت در هر فیلد، در فیلد بعدی کلیک کنید تا رویداد onchange اجرا شود.