پس از انتخاب یک کاربر، اندکی صبر نمائید تا پاسخ از سرور دریافت شود.