پس از نوشتن نام در فیلد نام، در فیلد زمان کلیک کرده و اندکی منتظر بمانید.