استفاده از border برای ترسیم خطوط در یک بلاک div به صورت solid:


استفاده از border برای ترسیم خطوط در یک بلاک div به صورت dotted:


استفاده از border برای ترسیم خطوط در یک بلاک div به صورت چندگانه:


استفاده از border و outline برای ترسیم خطوط در یک بلاک div به صورت solid و dashed:


استفاده از border و outline برای ترسیم خطوط در یک بلاک div به صورت dotted و solid:


استفاده از border و outline برای ترسیم خطوط در یک بلاک div به صورت چندگانه: