« استفاده از display:block »
display:block
display:block
display:block

« استفاده از display:table »
display:table
display:table-cell
display:table-cell

« استفاده از display:inline-block »
display:inline-block
display:inline-block
display:inline-block