جلوه ظاهری فونت در تگ body مقادیر 12px
جلوه ظاهری فونت در کلاس فرضی block مقداردهی با px مقادیر 14px

جلوه ظاهری فونت در کلاس فرضی paragraph مقداردهی با em مقادیر 1.5em معادل (1.5 * 14 = 21px)


جلوه ظاهری فونت در کلاس فرضی font-stretch

خاصیت font-stretch تنها بر روی فونت هایی قابل اعمال است که این امکان در هنگام طراحی فونت در قسمت Face برای آن تعریف شده باشد (دارای Face های متعدد باشد)، این خاصیت در عمل چندان کاربردی نیست و باید فونت های خاص برای آن تعریف کرد!

جلوه ظاهری فونت در کلاس فرضی font-style مقادیر oblique

جلوه ظاهری فونت در کلاس فرضی font-weight مقادیر 600