برای ایجاد منوهای تعاملی مبتنی بر CSS، از خاصیت linear-gradient با مقادیر متفاوت در حالت عادی و hover استفاده کرده ایم.