بلاک با خاصیت position static
بلاک والد با خاصیت position relative
بلاک فرزند با خاصیت position absolute
بلاک با خاصیت position fixed، برای بررسی بیشتر به پائین صفحه اسکرول کنید.
بلاک مربوط به نمایش تصویر بندانگشتی در مطلب با خاصیت float و مقدار left

تفاوت خاصیت float با خاصیت position و مقادیر absolute در این است که با float عنصر صرفا در سمت چپ یا راست تگ والد خود شناور می شود اما همچنان بر روی موقعیت سایر عناصر مجاور تاثیرگذار است اما در مورد خاصیت position با مقادیر absolute عنصر به صورت کامل در سند HTML شناور می شود و بر روی موقعیت عناصر مجاور خود تاثیری ندارد.