جلوه ظاهری متن و لینک در تگ body، با توجه به درنظر گرفتن مقادیر none برای خاصیت text-decoration در سلکتور a، لینک بدون زیرخط نمایش داده می شود، اما در حالت hover و زمانی که نشانه گر ماوس را روی لینک می بریم، حالت underline خواهد داشت.

متن در این پاراگراف با خاصیت text-align و مقادیر justify تنظیم شده است، justify باعث نمایش متن به صورت تمام چین می شود و فضای خالی از هر دو سمت چپ و راست پر خواهد شد.


تو رفتگی متن در این پاراگراف با خاصیت text-indent و مقادیر 50px تنظیم شده است، همان طور که اشاره شد مقادیر hanging و each-line در حال حاضر در مرحله آزمایشی قرار دارند و بهتر است به صورت کاربردی استفاده نشوند.


متن سایه دار در CSS با خاصیت text-shadow ایجاد می شود.

جلوه ظاهری متن زبان انگلیسی در کلاس فرضی transform:

CSS is easy and powerfull!