برای بررسی ویژگی های منو، ماوس را روی یکی از آیتم ها ببرید.