پس زمینه این صفحه، از تکرار یک تصویر کوچک در راستای محور X ها ایجاد شده است.