بلاک div شماره 1
بلاک div شماره 2
بلاک div شماره 3
بلاک div شماره 4

با استفاده از تنظیم بلاک های div به صورت تو در تو و بهره بردن از css، طراحان وب قالب ها و طرح های خود را فرمت بندی می کنند.