This text is for testing how to define font direction properties in HTML & CSS!

این متن جهت آزمایش نحوه تعریف id فونت در HTML و CSS است!

این متن جهت آزمایش نحوه تعریف class فونت در HTML و CSS است!


در مثال بالا به ترتیب (از چپ به راست) تاکید بر روی استفاده از direction, id, class است.