متن متحرک با تگ marquee:
متن متحرک

متن متحرک به صورت اسکرول با CSS:
اين متن متحرک فارسی جهت نمونه است ... برای بررسی امکان توقف انیمیشن ماوس را روی متن ببرید.

متن متحرک به صورت اسلاید با CSS:
this is an English animated text for example.
برای بررسی حالت اسلاید بر روی دکمه کلیک کنید: