جدول شماره 1
تیتر th colspan تیتر th
سلول td 1 سلول td 2 سلول td 3
سلول td 4 سلول td 5 سلول td 6
جدول شماره 2
تیتر جدول تیتر جدول تیتر جدول
محتوای جدول محتوای جدول محتوای جدول
محتوای جدول محتوای جدول محتوای جدول
جدول شماره 3
تیتر th تیتر th تیتر th rowspan
سلول 1 سلول 2
سلول 3 سلول 4
جدول شماره 4
تیتر 1 سلول 1 سلول 2
تیتر 2 سلول 3 سلول 4
تیتر 3 سلول 5 سلول 6