- فرمت بندی با تگ های b، strong و small
برای شروع برنامه نویسی وب ابتدا باید زبان نشانه گذاری HTML را بیاموزیم، HTML یکی از ساده ترین و شیرین ترین مباحث در فرآیند آموزش مهارتهای برنامه نویسی وب است.
برای نمایش متن با اندازه کوچکتر از تگ small استفاده می کنیم.


- فرمت بندی با تگ های i ،em ،mark ،del ،ins ،sub ،sup
تگ i متن را به صورت کج شده نمایش می دهد.
تگ em برای متمایز کردن عبارت دارای تاکید استفاده می شود، جلوه ظاهری تگ em مشابه با تگ i است و متن را به صورت کج شده نمایش می دهد.
جلوه ظاهری تگ mark مشابه ماژیک فسفری بر روی کاغذ است!
در ویرایش های بعدی ممکن است عبارتی را در صفحه وب حذف یا به آن اضافه کنیم، نکته مهم اینکه این حذف و اضافه صرفا جنبه ظاهری دارد.
فرمول شیمیایی آب H2O است.
24 برابر است با مقدار 16.


- فرمت بندی با تگ pre و code


<script type="text/javascript">
function checkLang(lang){
  switch(lang){
    case 'FA':
    return 'فارسی';
    break;
    case 'EN':
    return 'English';
    break;
    default:
    return 'فارسی';
  }
}
</script>