- برای بررسی و تست بیشتر نمونه کد می توانیم مقادیر اولیه متغیرها را ویرایش کرده و نتیجه را در مرورگر مشاهده کنیم.
- در این نمونه کدها از دستورات شرطی if، else و else if استفاده شده است که در این خصوص در آموزش های بعدی به صورت جداگانه توضیح خواهیم داد، برای این مرحله از آموزش کافی است در این حد بدانیم که if به معنی "اگر"، else به معنی "در غیر این صورت" و else if به معنی "در غیر این صورت اگر" است.
- در هنگام نوشتن اسکریپت های کاربردی معمولا عملگرهای مختلف به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرند و وابسته به یکدیگر هستند، البته قاعدتا هر عملگر معنی و نتیجه خاصی دارد که باید متناسب با هدف برنامه نویس استفاده شود.