تعریف آرایه به شیوه استاندارد:


تعریف آرایه به شیوه مختصر نویسی با علامت ():


تعریف آرایه به شیوه مختصر نویسی با علامت []:


استفاده از متد concat:


استفاده از متد join:


استفاده از متد pop:


استفاده از متد push:


استفاده از متد reverse:


استفاده از متد shift:


استفاده از متد slice:


استفاده از متد sort:


استفاده از متد unshift: