لیست برخی از رویدادهای پرکاربرد جاوا اسکریپت در صفحات وب:
رویداد معنی و کاربرد مثال
onchange این رویداد زمانی اتفاق می افتد که مقادیر یکی از فیلدهای input، select یا textarea در صفحات وب تغییر کند، در مورد فیلدهای input و textarea بعد از تغییر محتوای متنی باید در خارج از فیلد کلیک کنیم تا رویداد اجرا شود.


onclick این رویداد زمانی اتفاق می افتد که بر روی عنصر هدف در صفحه وب کلیک شود، در واقع پس از فشردن و رها کردن نشانه گر ماوس رویداد onclick اجرا می شود.

0 :onclick تعداد رویداد

ondblclick این رویداد زمانی اتفاق می افتد که بر روی عنصر هدف در صفحه وب طی بازه زمانی خیلی کوتاه (در حد میلی ثانیه) دو بار کلیک کنیم.

0 :ondblclick تعداد رویداد

onhashchange این رویداد زمانی اتفاق می افتد که مقادیر hash در نوار آدرس مرورگر تغییر کند، منظور از hash مقادیر بعد از علامت # در آدرس های URL وب است.onfocus این رویداد زمانی اتفاق می افتد که عنصر هدف در صفحات وب به حالت focus شده (کانون توجه) در می آید، به طور مثال هنگامی که در یک فیلد input یا بر روی button کلیک می کنیم.
- رویداد onblur نقطه مقابل onfocus است.
- همه عناصر وب قابلیت focus ندارند.


onblur این رویداد زمانی اتفاق می افتد که عنصری در صفحه وب از حالت focus و انتخاب خارج شود، به فرض هنگامی که در خارج از فیلد input کلیک می کنیم.
onfocusin این رویداد مشابه onfocus است، با این تفاوت که در اینجا اگر به جای خود عنصر هدف به تگ والد آن هم رویداد را نسبت دهیم (به فرض تگ div والد تگ input) توابع متناظر اجرا می شوند.

onfocusout این رویداد مشابه onblur است، با این تفاوت که در اینجا اگر به جای خود عنصر هدف به تگ والد آن هم رویداد را نسبت دهیم (به فرض تگ div والد تگ input) توابع متناظر اجرا می شوند.
onkeypress این رویداد زمانی اتفاق می افتد که کاربر دکمه ای از صفحه کلید که ورودی ایجاد می کند (به فرض دکمه های حروف و اعداد، کاراکترهای خاص یا Space) را فشرده یا در این حالت نگه دارد، رویداد onkeypress برای دکمه هایی مانند Shift، Ctrl، Backspace و... اجرا نمی شود.

0 :onkeypress تعداد رویداد
0 :onkeydown تعداد رویداد
0 :onkeyup تعداد رویداد

onkeydown این رویداد زمانی اتفاقی می افتد که کاربر دکمه ای از صفحه کلید (هر دکمه ای) را فشرده یا نگه دارد.
onkeyup این رویداد زمانی اتفاق می افتد که کاربر دکمه فشرده شده صفحه کلید (هر دکمه ای) را رها کند.
onmouseover این رویداد زمانی اتفاق می افتد که نشانه گر ماوس وارد محدوده عنصر مورد نظر شود (توصیه شده).
نشانه گر ماوس را در محدوده این بلاک وارد کرده و با وقفه کلیک کنید.
نشانه گر ماوس را در محدوده این بلاک حرکت داده و از بلاک خارج کنید.
- :رویداد اجرا شده

onmouseenter این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که نشانه گر ماوس وارد محدوده عنصر مورد نظر شود، مشابه رویداد onmouseover با این تفاوت که این رویداد در محدوده بلاک فرزند (در صورت وجود) مجددا اجرا نمی شود.
onmousemove این رویداد زمانی اتفاق می افتد که کاربر نشانه گر ماوس را در محدوده عنصر مورد نظر حرکت دهد.
onmousedown این رویداد زمانی اتفاق می افتد که کاربر در محدوده عنصر مورد نظر کلیک کرده و نشانه گر ماوس را همچنان نگه دارد.
onmouseup این رویداد زمانی اتفاق می افتد که نشانه گر ماوس از حالت کلیک خارج شود.
onmouseout این رویداد زمانی اتفاق می افتد که نشانه گر ماوس از محدوده عنصر مورد نظر خارج شود (توصیه شده).
onmouseleave این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که نشانه گر ماوس از محدوده عنصر مورد نظر خارج شود، مشابه رویداد onmouseout با این تفاوت که این رویداد در محدوده بلاک فرزند (در صورت وجود) مجددا اجرا نمی شود.
onmousewheel این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که کاربر دکمه چرخان روی ماوس را حرکت دهد، حتی اگر اسکرول صفحه تغییر نکند (این رویداد جدیدتر است).
onwheel این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که کاربر دکمه چرخان روی ماوس را حرکت دهد، مشابه رویداد onmousewheel (این رویداد قدیمی تر است).
onselect این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که قسمتی از متن داخل فیلد input یا textarea را انتخاب (Highlight) کنیم.


onerror این رویداد در حالتی کاربرد دارد که صفحه دچار خطای جاوا اسکریپتی بوده یا دسترسی به یک فایل ضروری ممکن نباشد، برای رویداد onerror سه آرگیومنت از پیش تعریف شده error, url, line قابل استفاده است.


onload این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که منبع مورد نظر (به طور مثال صفحه HTML، فایل، آبجکت XMLHttpRequest و...) به طور کامل بارگذاری می شود.


onbeforeunload این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که در حال بستن صفحه فعلی باشیم (به شرط ایجاد تغییرات یا فعل و انفعالاتی در صفحه).
oncontextmenu این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که در محدوده عنصر مورد نظر کلیک راست کنیم.
در این کادر کلیک راست کنید.

oncopy این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که سعی داریم محتوایی را copy کنیم (رویداد آزمایشی و ممکن است دارای اشکالاتی باشد، بیشتر در مواردی مانند غیرفعال کردن امکان کپی متداول محتوا کاربرد دارد).

- :رویداد اجرا شده

oncut این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که محتوایی را در عنصر مورد نظر cut کنیم.
onpaste این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که محتوایی را در عنصر مورد نظر paste کنیم.
onreset این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که فرمی را reset کنیم.

onsubmit این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که فرمی را ارسال کنیم.
onscroll این رویداد در حالتی اتفاق می افتد که صفحه یا عنصری اسکرول شود.


© Webgoo.ir
* رویدادهای جاوا اسکریپتی محدود به این موارد نیست، این لیست صرفا جهت آشنایی بیشتر تهیه شده، اطلاعات بیشتر در آدرس زیر در دسترس است:
developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Events