مثال برای رویداد onclick :
مثال برای رویداد onmouseover و onmouseout :
مثال برای حالت addEventListener :

بر روی بلاک زیر کلیک کنید.مثال برای حالت onfocus و onblur :
مثال برای حالت onkeydown و onkeyup :