با بارگذاری کامل صفحه رویداد onload اجرا شده و تابع welcome فراخوانی می شود.