دستور alert:


دستور confirm:

در صورت تایید، این پیام حذف خواهد شد

دستور window.open:


دستور prompt: