- در این نمونه کد مقدار متغیر switch با یکی از case های آن مقایسه شده و در صورت برقرار بودن و true شدن رابطه، کد مربوط به آن مورد اجرا می شود.
- متد getDay بر اساس تاریخ میلادی سیستم کاربر، روز متناظر از روزهای هفته را به صورت عدد 1 الی 7 برمی گرداند.


- در این نمونه کد دستور switch و case های متوالی را در تابع فرضی checkLangDirection استفاده و به کمک رویداد onclick تابع را فراخوانی نموده ایم.
- در خصوص توابع و رویدادها در آموزش های پیش رو به صورت مفصل صحبت خواهیم کرد.