close پیامی را که می خواهید در کادر نمایش داده شود در این قسمت درج کنید، برای تست عملکرد کادر صفحه را به پائین اسکرول کنید.

با بسته شدن کادر، کوکی با نام remainclosed با مقدار 1 در مرورگر ایجاد می شود که مانع از نمایش مجدد کادر در بارگذاری های بعدی صفحه خواهد شد، این کوکی تا زمانی که کاربر پنجره مرورگر را نبندد پابرجا خواهد بود لذا برای حذف آن از دکمه ای که بدین منظور در نظر گرفته شده استفاده می کنیم.