قسمت هدر در این شیوه، میزانی ثابت است و می توان به فرض داخل آن، از عناصر و بلاک های دیگر استفاده کرد یا با یک تصویر، کل آن را پوشش داد.