تاریخ:۱۳۹۶/۰۸/۲۵ زمان:۰۷:۰۷:۳۸
Date:2017-11-16 Time:03:37:38

با توجه به اینکه بیشتر توابع و امکانات درونی MySQL صرفا با تاریخ میلادی سازگار هستند، توصیه می شود تاریخ دیتابیس را همواره به صورت میلادی با یکی از فرمت های استاندارد یا به صورت Unix ذخیره کنیم و صرفا در حالت نمایشی از تاریخ هجری شمسی استفاده نمائیم.