چاپ متغیر:[
$_1
]
1
چاپ متغیر:[
$name
]
user
چاپ متغیر:[
$section . ' ' . $category . ' درس ' . $lesson
]
آموزش مقدماتی PHP درس 2
حد دسترسی به متغیر یا Scope:
متغیر
$name
در دسترس نیست!
نکته: زمانی که در قسمت echo از علامت single quotation marks استفاده می کنیم، برای درج single quotation های دیگر در این قسمت باید با بک اسلش اثر آنها را خنثی کنیم، در غیر اینصورت خطای Syntax خواهیم داشت، در قسمت خروجی این مثال از این شیوه استفاده شده است.
حساس بودن PHP به بزرگ یا کوچک بودن حروف متغیر:
case != Case
سورس کدهای این مثال را در برنامه های ویرایشگر PHP مانند برنامه PhpStorm وارد کنید تا به صورت دقیقتری با جزئیات و Syntax ها آشنا شوید.