امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

2021/04/14 GMT +4:30

» کار با تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت (JavaScript)

javascript-date-time

تاریخ و زمان، از جمله مباحث پرکاربرد و چالش های همیشگی در زبان های برنامه نویسی و به طور خاص در برنامه نویسی وب (php، asp، javascript و...) است، به خصوص برای کسانی که از تاریخی به جزء تاریخ میلادی استفاده می کنند (مانند ما کاربران فارسی زبان)، مشکل از این نیز پیچیده تر می شود، چرا که ناچاریم تاریخ میلادی را به شمسی تبدیل کنیم که خود به محاسبات دقیق و پیچیده نیاز دارد، از طرفی همان طور که پیش از این گفته ایم، جاوا اسکریپت یک زبان سمت کاربر (Client-side) است، بدین معنی که کدهای شما تنها در مرورگر کاربران قابل اجرا است و لذا تنظیمات آن نیز به مرورگر و به تبع به سیستم عامل کاربر وابسته است (که خود معایب و مزایایی دارد)، به هر صورت آشنایی با نحوه کار توابع مربوط به تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت، جهت تسلط بیشتر بر این زبان، جزء جدایی ناپذیر از آموزش های مقدماتی است و لذا در این مطلب می خواهیم به آن بپردازیم.

توابع نمایش تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت


برای نمایش یک تاریخ در جاوا اسکریپت ابتدا باید یک شی (object) با استفاده از Date در کد خود ایجاد کنیم (این شی به صورت از پیش تعریف شده یا built-in در مفسر جاوا اسکریپت وجود دارد)، به طور مثال:
<script type="text/javascript">
var now =  new Date();
alert(now);
</script>
خروجی کد بالا به صورت نمونه زیر خواهد بود.
Sun Jan 20 2013 13:45:58 GMT+0330 (Iran Standard Time)
اکنون متغیر فرضی now می تواند از توابع نمونه و از پیش تعریف شده شی Date استفاده کند، تعداد و کاربرد این توابع متنوع است که در زیر به اختصار به مهم ترین آنها اشاره می کنیم.

تابع getdate


از تابع getdate برای بدست آوردن روز به صورت عددی (بین 1 تا 31) استفاده می شود، به طور مثال:
<script type="text/javascript">
var now =  new Date();
var day = now.getDate();
alert(day);
</script>
خروجی کد بالا به صورت نمونه زیر خواهد بود.
20

تابع getDay


از تابع getDay برای بدست آوردن روز معین از روزهای هفته به صورت عددی (بین 0 تا 6) کاربرد دارد، به طور مثال:
<script type="text/javascript">
var now =  new Date();
var day = now.getDay();
alert(day);
</script>
خروجی کد بالا به صورت نمونه زیر خواهد بود.
0

تابع getFullYear


از تابع getFullYear برای بدست آوردن سال های میلادی به صورت عدد چهار رقمی استفاده می شود، به طور مثال:
<script type="text/javascript">
var now =  new Date();
var full_year = now.getFullYear();
alert(full_year);
</script>
خروجی کد بالا به صورت نمونه زیر خواهد بود.
2013

تابع getHours


از تابع getHours برای بدست آوردن ساعت فعلی سیستم (به صورت عدد دو رقمی) استفاده می شود، به طور مثال:
<script type="text/javascript">
var now =  new Date();
var hour = now.getHours();
alert(hour);
</script>
خروجی کد بالا به صورت نمونه زیر خواهد بود.
13

تابع getMilliseconds


از تابع getMilliseconds برای بدست آوردن هزارم ثانیه از زمان فعلی (زمان موجود در شی Date) استفاده می شود، به طور مثال:
<script type="text/javascript">
var now =  new Date();
var millisecond = now.getMilliseconds();
alert(millisecond);
</script>
خروجی کد بالا به صورت نمونه زیر خواهد بود.
937

تابع getMinutes


از تابع getMinutes برای بدست آوردن دقیقه (بین عدد 1 تا 60) استفاده می شود، به طور مثال:
<script type="text/javascript">
var now =  new Date();
var minute = now.getMinutes();
alert(minute);
</script>
خروجی کد بالا به صورت نمونه زیر خواهد بود.
45

تابع getMonth


از تابع getMonth برای بدست آوردن ماه (بین اعداد 0 تا 11) استفاده می شود، به طور مثال:
<script type="text/javascript">
var now =  new Date();
var month = now.getMonth();
alert(month);
</script>
خروجی کد بالا به صورت نمونه زیر خواهد بود.
0

تابع getSeconds


از تابع getSeconds برای بدست آوردن ثانیه (بین 0 تا 60) استفاده می شود، به طور مثال:
<script type="text/javascript">
var now =  new Date();
var second = now.getSeconds();
alert(second);
</script>
خروجی کد بالا به صورت نمونه زیر خواهد بود.
58

تابع getTime


از تابع getTime برای بدست آوردن مدت زمان به میلی ثانیه از نیمه شب اول ژانويه سال 1970 میلادی استفاده می شود (این عدد یک تاریخ قراردادی تعریف شده در Unix time است، در واقع این زمان مشخص کننده مدت میلی ثانیه سپری شده از شروع ساعت هماهنگ جهانی یا  Coordinated Universal Time (به اختصار  UTC یا POSIX) است، به طور مثال:
<script type="text/javascript">
var now =  new Date();
var since_1970 = now.getTime();
alert(since_1970);
</script>
خروجی کد بالا به صورت نمونه زیر خواهد بود.
1358681328943

تابع getTimezoneOffset


از تابع getTimezoneOffset برای بدست آوردن اختلاف زمانی به دقیقه از GMT استفاده می شود، به طور مثال:
<script type="text/javascript">
var now =  new Date();
var time_zone = now.getTimezoneOffset();
alert(time_zone);
</script>
خروجی کد بالا به صورت نمونه زیر خواهد بود.
-210
نکته 1: خروجی تابع getTimezoneOffset برای زمان های محلی که اختلاف آنها نسبت به GMT مثبت باشد (مانند 3:30 برای ایران)، عدد منفی خواهد بود و بالعکس برای زمان های محلی که اختلاف آنها نسب به GMT منفی باشد، عدد مثبت خواهد بود.
نکته 2: توابعی که در بالا بررسی کردیم، به صورت استاندارد UTC یا ساعت هماهنگ جهانی نیز قابل استفاده هستند، لذا اگر ساعت محلی سیستم عامل با ساعت UTC برابر نباشد (اختلاف زمانی وجود داشته باشد)، استفاده یا عدم استفاده از UTC نیز نتیجه متفاوت خواهد داشت (در صورت استفاده، زمان دریافتی بر اساس استاندار UTC خواهد بود نه الزاما زمان سیستم عامل).

توابع تنظیم تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت


در کنار توابعی که برای نمایش تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت وجود دارد، می توان از سری دیگری از توابع هم خانوده آنها جهت اعمال تغییرات در تاریخ و زمان استفاده کرد، این توابع که با عبارت set شروع می شوند را در ادامه برسی می کنیم.

تابع setDate


از تابع setDate برای تغییر روز (بین 1 تا 31) از تاریخ مورد نظر استفاده می شود، به طور مثال:
<script type="text/javascript">
var now =  new Date();
now.setDate(22);
day = now.getDate();
alert(day);
</script>
خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود.
22

تابع setFullYear


از تابع setFullYear برای تنظیم سال به صورت عدد چهار رقمی استفاده می شود، به طورر مثال:
<script type="text/javascript">
var now =  new Date();
now.setFullYear(2000);
full_year = now.getFullYear();
alert(full_year);
</script>
خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود.
2000

تابع setHours


از تابع setHours برای تنظیم ساعت (بین 0 تا 23) استفاده می شود، به طور مثال:
<script type="text/javascript">
var now =  new Date();
now.setHours(14);
hour = now.getHours();
alert(hour);
</script>
خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود.
14

تابع setMilliseconds


از تابع setMilliseconds برای تنظیم زمان به هزارم ثانیه (بین 0 تا 999) استفاده می شود، به طور مثال:
<script type="text/javascript">
var now =  new Date();
now.setMilliseconds(556);
millisecond = now.getMilliseconds();
alert(millisecond);
</script>
خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود.
556

تابع setMinutes


از تابع setMinutes برای تنظیم دقیقه (بین عدد 1 تا 60) استفاده می شود، به طور مثال:
<script type="text/javascript">
var now =  new Date();
now.setMinutes(23);
minute = now.getMinutes();
alert(minute);
</script>
خروجی کد بالا به شکل زیر خواهد بود.
23

تابع setMonth


از تابع setMonth برای تنظیم یک ماه (بین اعداد 0 تا 11) استفاده می شود، به طور مثال:
<script type="text/javascript">
var now =  new Date();
now.setMonth(0);
month = now.getMonth();
alert(month);
</script>
خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود.
0

تابع setSeconds


از تابع setSeconds برای تنظیم زمان به ثانیه (بین اعداد 0 تا 60) استفاده می شود، به طور مثال:
<script type="text/javascript">
var now =  new Date();
now.setSeconds(33);
second = now.getSeconds();
alert(second);
</script>
خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود.
33

تابع setTime


از تابع setTime برای تنظیم زمان به صورت میلی ثانیه از نیمه شب اول ژانويه سال 1970 میلادی (زمان به صورت Unix) استفاده می شود، به طور مثال:
<script type="text/javascript">
var now =  new Date();
now.setTime(1358681325766);
time = now.getTime();
alert(time);
</script>
خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود.
1358681325766
نکته: به جزء تابع setTime، سایر توابع مربوط به set بر اساس استاندارد UTC نیز قابل استفاده هستند.

نمایش تاریخ و زمان به صورت فرمت بندی شده در جاوا اسکریپت


در پایان این آموزش بد نیست نگاهی داشته باشیم به توابع مربوط به فرمت بندی و نمایش تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت، البته همان طور که پیش از این عنوان شد، این توابع از پیش تعریف شده منطبق با تاریخ میلادی هستند و لذا برای سایر موارد باید کلاس ها و توابعی مجزا و مستقل نوشت، به هر صورت لیستی از این توابع و نمونه خروجی آنها را در زیر ملاحظه می کنید.
تابع toDateString - نمونه خروجی: Thu Jan 24 2013
تابع toLocaleDateString - نمونه خروجی: Thursday, January 24, 2013
تابع toLocaleFormat - نمونه خروجی: Thursday, January 24, 2013 10:01:15 PM
تابع toLocaleString - نمونه خروجی: Thursday, January 24, 2013 10:02:12 PM
تابع toLocaleTimeString - نمونه خروجی: 10:03:56 PM
تابع toString - نمونه خروجی: Thu Jan 24 2013 22:16:49 GMT+0330 Iran Standard Time
تابع toTimeString - نمونه خروجی: 22:18:04 GMT+0330 Iran Standard Time

مثال و پیش نمایش آنلاین


در زیر می توانید مثالی از کاربرد تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت و پیش آنلاین آن را ملاحظه و بررسی نمائید.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>وبگو | date و time در جاوا اسکریپت</title>
<!-- https://webgoo.ir -->
<style type="text/css">
body{
    font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
    font-size:12px;
    direction:rtl;
}
#date{
    direction:ltr;
}
</style>
<script type="text/javascript">
function RefreshDate(){
    var refresh_date = setTimeout('ShowDate();', 1000);
}
function ShowDate(){
    var now =  new Date();
    var show = document.getElementById('date').innerHTML = now;
    var refresh_date = RefreshDate();
}
</script>
</head>
<body onload="ShowDate();">
<noscript>جاوا اسکریپت در مرورگر شما غیرفعال است یا پشتیبانی نمی شود.</noscript>
<div id="date"></div>
<hr>
با استفاده از Date و setTimeout می توان تاریخ و زمان را به صورت داینامیک نمایش داد.
</body>
</html>
پیش نمایش
دسته بندی: آموزش مقدماتی » JavaScript
related مطالب بیشتر:
» حلقه for و while در جاوا اسکریپت (JavaScript)
» دستور switch و case در جاوا اسکریپت (JavaScript)
» عملگرها (Operators) در جاوا اسکریپت (JavaScript)
» تعریف و استفاده از متغیر (Variable) در جاوا اسکریپت (JavaScript)
» آرایه (Array) در جاوا اسکریپت (JavaScript)
commentنظرات (۵۰ یادداشت برای این مطلب ارسال شده است)
more یادداشت های جدید بر اساس تاریخ ارسال در انتهای یادداشت های موجود نمایش داده می شوند.
نویسنده: رضا
۱۵:۱۹ ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
دستت درد نكنه خيلي عالي بود
نویسنده: یحیی
۱۲:۵۲ ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
با سلام
من می خواهم برای یک آزمون زمان باقیمانده آزمون را به صورت معکوس نمایش دهم. مثلا زمان آزمون را ابتدا دریافت کرده و به صورت معکوس ثانیه شماری کند.
لطفا راهنمایی کنید
پاسخ: 
سلام
برای نمایش زمان به صورت معکوس، می توانید از نمونه کد زیر استفاده کنید:
<script type="text/javascript">
//تنظیم تاریخ پایان
var finish = new Date("Sep 1 2013 00:00:00");
var now = new Date();
var seconds = (finish - now) / 1000;
var minutes = seconds / 60;
var hours = minutes / 60;
var days = hours / 24;
id = window.setTimeout("UpdateDate();", 1000);
function UpdateDate(){
now = new Date();
seconds = (finish - now) / 1000;
seconds = Math.round(seconds);
minutes = seconds / 60;
minutes = Math.round(minutes);
hours = minutes / 60;
hours = Math.round(hours);
days = hours / 24;
days = Math.round(days);

//چاپ خروجی
document.form_name.days.value = days;
document.form_name.hours.value = hours;
document.form_name.minutes.value = minutes;
document.form_name.seconds.value = seconds;

id = window.setTimeout("UpdateDate();",1000);
}
</script>
<form name="form_name">
روز <input type="text" name="days" value="0" size="3"><br>
ساعت <input type="text" name="hours" value="0" size="4"><br>
دقیقه <input type="text" name="minutes" value="0" size="7"><br>
ثانیه <input type="text" name="seconds" value="0" size="7"><br>
</form>
نویسنده: یحیی
۱۹:۴۳ ۱۳۹۲/۰۵/۲۱
با سلام
من در حال طراحی یک آزمون هستم. در آزمون برای کل آزمون یک زمان کلی دارم که به حالت معکوس به نمایش در می آید. برای هر سوال هم یک زمان پیشنهادی دارم که به محض نمایش شروع می شود و به صورت معکوس نمایش داده می شود. حال دو سوال
1- می خواهم هنگامی که زمان کلی آزمون به پایان رسید، آزمون پایان یافته و نتیجه نمایش داده شود. برای این منظور یک دکمه پایان آزمون در کد موجود است. چگونه می توانم با پایان یافتن زمان، آزمون به پایان برسد.
2- برای هر سوال زمان معکوس نمایش داده می شود حال مشکل اینجاست که اگر آزمون دهنده از سوال 1 به سوال بعد رفته و برگردد زمان معکوس از ادامه زمان قبلی شروع نمی شود. چگونه می توان با رفتن آزمون دهنده به یک سوال دیگر زمان ذخیره شود و با برگشت به همان سوال زمان قبلی ادامه یابد.
کد زمان کلی آزمون:
function duration(mins) {
var secs=mins*60;
var hrs = Math.floor(secs / 3600);
var mins = Math.floor(secs / 60) - (hrs * 60);
var secs = secs - (hrs * 3600) - (mins * 60);
if (hrs > 0 || mins > 0 || secs > 0) {
timerVar = setInterval(function () {
if (secs > 0) //time is less than a minute
{
displayTime(hrs, mins, secs--);
}
else if (secs == 0 && mins > 0) {

displayTime(hrs, mins = mins - 1, secs = secs + 59);
}
else if (secs == 0 && mins == 0 && hrs > 0) {
displayTime(hrs--, mins = mins + 59, secs = secs + 59);
}
else if (secs == 0 && mins == 0 && hrs == 0) {
clearTimeout(timerVar);
displayTime(0, 0, 0);
}
}, 1000);
}
else {
displayTime(0, 0, 0);
}
}


function displayTime(hrs, mins, secs) {
if (secs > 0 || hrs > 0 || mins > 0) {
if (secs < 10 ) secs = "0" + secs;
if (mins < 10) mins = "0" + mins;
if (hrs > 0){
document.getElementById("hour").innerHTML = hrs+ ":" ;
}
if(mins > 0 ){
document.getElementById("min").innerHTML =mins+ ":" ;
}
document.getElementById("sec").innerHTML = secs;
}
}

و کد زمان هر سوال
var mins = Math.floor(secs / 60);
var secs = secs - (mins * 60);
if (mins > 0 || secs > 0) {
timerV = setInterval(function () {
if (secs >= 0) {
if (secs > 0) {
showTime(mins, secs = secs - 1, divmin, divsec);
}
else if(secs == 0 && mins > 0){
showTime(mins = mins - 1, secs = secs + 59, divmin, divsec);
}
else if (secs == 0 && mins == 0){
showTime(mins , secs--, divmin, divsec);
}
else {
showTime(mins , secs--, divmin, divsec);
}
}
else if (secs < 0 ) {
if (secs == -60){
showTime(mins = mins - 1, secs =secs + 60, divmin, divsec );
}
else {
showTime(mins, secs--, divmin, divsec );
}
}
}, 1000);
}
else {
showTime(0, 0, divmin, divsec);
}
}

function showTime(mins, secs, divm, divs) {
if(secs > 0 || secs == 0) {
if (secs < 10 && secs > -1) {
secs = "0" + secs;
}
document.getElementById(divm).innerHTML =mins+ ":" ;
document.getElementById(divs).innerHTML =secs ;
}
else if (secs < 0) {
negsec = secs + (-2*secs);
negmin = mins + (-2*mins);
document.getElementById(divm).innerHTML ="- " +negmin+ ":" ;
document.getElementById(divs).innerHTML =negsec ;
}
}
از زحمات شما متشکرم.
پاسخ: 
سلام
در مورد پاسخ سوال شما، نمی توانیم تمام کدها را برایتان بنویسیم و در واقع پروژه را انجام دهیم! راهنمایی ما می تواند این باشد که باید در کنار جاوا اسکریپت از آژاکس (Ajax) و PHP استفاده کنید، اطلاعات اصلی را در سرور و در دیتابیس نگهداری کنید، چون یک زبان اسکریپت نویسی سمت کاربر (JavaScript) به تنهایی نمی تواند قابل اتکا باشد، نکته دوم اینکه نوشتن برنامه های کاربردی نسبتا پیچیده به داشتن تجربه و مهارت بالاتری نیاز دارد، در غیر این صورت باید از مقدمات و پروژه های کوچک تر شروع کنید تا به این مرحله برسید.
نویسنده: hamid
۱۰:۰۹ ۱۳۹۲/۰۶/۰۹
سلام. از مطالب آموزنده تون خیلی ممنون. دستتون درد نکنه.
من یه کد جاوا اسکریپت برای نمایش روزهای هفته دارم می خواستم که برام توضیح بدین این اعداد که ورودی آرایه شده چیه؟
<script type="text/javascript">
var d=new Date();
var weekday=new Array(7);
weekday[0]="&#1740;&#1705;&#1588;&#1606;&#1576;&#1607;";
weekday[1]="&#1583;&#1608;&#1588;&#1606;&#1576;&#1607;";
weekday[2]="&#1587;&#1607; &#1588;&#1606;&#1576;&#1607;";
weekday[3]="&#1670;&#1607;&#1575;&#1585;&#1588;&#1606;&#1576;&#1607;";
weekday[4]="&#1662;&#1606;&#1580; &#1588;&#1606;&#1576;&#1607;";
weekday[5]="&#1580;&#1605;&#1593;&#1607;";
weekday[6]="&#1588;&#1606;&#1576;&#1607;";
document.write("&#1575;&#1605;&#1585;&#1608;&#1586; " + weekday[d.getDay()]);
</script>
پاسخ: 
سلام
این عددها در واقع کلمات (حروف) بر مبنای استاندارد UNICODE (به صورت decimal یا اعداد بر مبنای 128 بیت) هستنn.
به طور مثال عبارت
&#1740;
نمایانگر حرف ی در استاندارد یونیکد است.
نویسنده: مصطفی
۱۰:۳۹ ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
سلام
می خواستم اگه ممکنه یه توضیح مختصر درباره ی کوکی ها بدید و اینکه ایا کوکی ها در سمت سرویس گیرنده طراحی می شوند یا سمت سرویس دهنده
پاسخ: 
سلام
به طور مختصر کوکی به فایل های (معمولا خیلی کم حجم) اطلاق می شود که صفحات وب برای ذخیره و شناسایی پاره ای از اطلاعات (به فرض تعداد بازدیدها، شناسایی کاربران مختلف از هم، ذخیره موقت تنظیمات و...) در کامپیوتر و در واقع در مرورگر کاربران می سازند (ساخت کوکی هم می تواند با جاوا اسکریپت و در سمت کاربر باشد و هم با PHP و در سمت سرور، اما نتیجه نهایی در مرورگر ذخیره و نگهداری می شود)، هنگامی که کاربر مجدد همان صفحه را فراخوانی می کند، مرورگر به صورت خودکار اطلاعات کوکی را به سرور می فرستد (اطلاعات کوکی با استفاده از زبان هایی مانند جاوا اسکریپت، PHP و... مجددا قابل استفاده و ویرایش است).
نویسنده: مصطفی
۱۷:۵۷ ۱۳۹۲/۰۹/۱۳
سلام و خسته نباشید
من می خوام یه عدد از سوی کاربر بگیرم و اون رو با زمان فعلی جمع کنم و زمان نهایی رو نشون بدم مثلا اگه الان ساعت 9 هست و عدد 70 رو از کاربر گرفتیم ساعت 9 و 1 دقیقه و 10 ثانیه نمایش داده بشه. ممنون
پاسخ: 
سلام
می توانید از نمونه کد زیر استفاده کنید:
<script type="text/javascript">
var NowDate = new Date();
alert(NowDate);
UpdateDate = new Date(NowDate.setSeconds(70, 0));
alert(UpdateDate);
</script>
برای کسب اطلاعات بیشتر آموزش حاضر را مطالعه یا در این رابطه در وب جستجو کنید.
نویسنده: مصطفی
۰۲:۱۶ ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
ممنون تونستم انجامش دادم ولی جاوا اسکریپت زمان رو با زمان سیستم کاربر ست میکنه میشه چنین کاری رو درون php یا mysql انجام داد که زمان سرور حساب بشه؟ اگه توضیح بدید ممنون میشم
پاسخ: 
در کل این کار چه با جاوا اسکریپت و چه در PHP امکانپذیر است، منتها باید با توابع مربوط به کار با تاریخ و زمان آشنا باشید که خود مبحثی جداگانه و مفصل است، اما یک راه حل ساده تر این است که زمان سرور را به عنوان آرگومان به جاوا اسکریپت بدهید، مثال:
var date = new Date(<?php echo date('y, n, j, G, i, s'); ?>);
نکته: قاعدتا فایل شما باید با فرمت php باشد.
نویسنده: محمدحسین
۱۸:۴۲ ۱۳۹۲/۱۰/۱۲
سلام خسته نباشید!
من این کد رو برای نمایش تاریخ و زمان نوشتم:
function funTime()
{
var Time = new Date ();
var H = Time.getHours();
var M = Time.getMinutes();
var S = Time.getSeconds();
var Clock =H + ":" + M + ":" + S;
document.write ("سـاعت: " + Clock);
var refresh_date = setTimeout('funTime();', 1000);
}
اما چندتا مشکل دارم؛ یک این که در حال اجرا زمان تغییری نمیکنه و باید صفحه ریفرش شه تا تغییر کنه!
و دوم اینکه زمان نمایش داده شده، با زمان سیستم هماهنگ میشه اگه بخوام با سرور هماهنگ شه باید چیکار کنم؟
ممنون میشم از دوست عزیز
پاسخ: 
سلام
برای مورد اول باید از setTimeout استفاده کنید (نمونه در پیش نمایش آموزش حاضر وجود دارد)، برای مورد دوم نیز باید به Date با PHP مقادیر اولیه اختصاص دهید، مثال:
var date = new Date(<?php echo date('y, n, j, G, i, s'); ?>);
نویسنده: محمدحسین
۱۵:۵۹ ۱۳۹۲/۱۰/۱۳
من این کار رو میکنم و زمان تغییر میکنه اما کل اطلاعات صفحه پاک میشه و فقط ساعت رو نمایش میده و به اون اضافه میشه و مقدار بعدی رو نمایش میده اینجوری:
3:58:23 3:58:24 3:58:25
...؟!
پاسخ: 
باید با نحوه کار متد innerHTML در جاوا اسکریپت آشنا باشید، بدون آشنایی مقدماتی خیلی نمی توان راهنمایی خاصی کرد.
نویسنده: محمدحسین
۱۸:۰۰ ۱۳۹۲/۱۰/۱۳
همین که وقت گذاشتید کلی لطف کردید ممنون
نویسنده: مهدی صفری
۲۰:۱۷ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹
سلام
می خواستم بدانم چگونه می شود برای عملیات زیر عدد دقیقی به دست اورد
تاریخ ثبت مطلب - تاریخ امروز
10/23/2014 - 10/24/2014
منظورم این است که مثلا اگه جواب عملیات بالا عدد 3 آمد یعنی تاریخ ثبت این مطلب برای 1 روز پیش است
با تشکر
پاسخ: 
سلام
با توجه به فرمت فعلی تاریخ ارائه شده، می توانید از تابع زیر برای بدست آوردن اختلاف دو زمان متفاوت بر حسب تعداد روز استفاده کنید:
<script type="text/javascript">
function compareDate(date_1, date_2){
var date_1_split = date_1.split('/');
var date_1_year = date_1_split[2];
var date_1_month = date_1_split[0];
var date_1_day = date_1_split[1];

var date_2_split = date_2.split('/');
var date_2_year = date_2_split[2];
var date_2_month = date_2_split[0];
var date_2_day = date_2_split[1];

//ساعت * دقیقه * ثانیه * میلی ثانیه
var one_day = 24 * 60 * 60 * 1000;

var date_1_new = new Date(date_1_year + ',' + date_1_month + ',' + date_1_day);
var date_2_new = new Date(date_2_year + ',' + date_2_month + ',' + date_2_day);

var diffrence = Math.round(Math.abs((date_1_new.getTime() - date_2_new.getTime()) / (one_day)));

return diffrence;
}
alert(compareDate('10/23/2014', '10/24/2014'));
</script>
نویسنده: مهدی صفری
۱۵:۲۴ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹
سلام
این مطالبی که برای تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت گفتید بر اساس ساعت و تاریخ رایانه تنظیم میشه
حالا اگه ساعت رایانه شما درست باشه اون درسته و اگر درست نباشه نادرسته
پاسخ: 
سلام
خاصیت جاوا اسکریپت سمت کاربر بودن آن است، البته با کمی آشنایی با PHP می توانید برای شی Date، آرگومان های اولیه (مقادیر تاریخ اولیه) تعیین کنید تا نمایش تاریخ و زمان از زمان سرور محاسبه شود.
نویسنده: نسرین
۱۰:۵۲ ۱۳۹۳/۰۱/۰۴
سلام من این کد را نوشتم برای اینکه متوقفش کنم باید چه کارکنم؟
<script>
var c=0;
var t;
var timer_is_on=0;

function timedCount()
{
document.getElementById('txt').value=c;
c=c+1;
t=setTimeout("timedCount()",1000);
}

function doTimer()
{
if (!timer_is_on)
{
timer_is_on=1;
timedCount();
}
}
</script>
<form>
<input type="button" value="Start count!" onClick="doTimer()">
<input type="text" id="txt">
</form>
پاسخ: 
سلام
برای متوقف کردن متد setTimeout، متغیر مربوط به آن را به متد clearTimeout بدهید، مثال:
clearTimeout(var);
نویسنده: لیلا
۱۵:۳۴ ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
سلام. ممنون از سایت خوبتون
یه راهنمایی میخواستم واسه نوشتن اسکریپتی که تاریخ امروز رو بگیره و تاریخ فردا رو نشون بده
پاسخ: 
سلام
می توانید با PHP این کار را به راحتی انجام دهید، منتها باید با توابع مربوط به تاریخ و زمان آشنایی قبلی داشته باشید، لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر عبارت "تاریخ" را در قسمت جستجوی سایت یا عبارت "تبدیل تاریخ میلادی به شمسی با مبدل jdf" را در وب جستجو کنید.
نویسنده: محسن
۲۱:۰۷ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹
با عرض سلام و خسته نباشید.
من یک برنامه با php نوشتم و یک سری اطلاعات مثل نام کالا، قیمت و تعداد و تاریخ خرید و ... رو از یوزر میگیرم.
میخوام فیلد تاریخ وقتی که رو فیلدش کلیک می شه به طور اتوماتیک تاریخ و ساعت جاری سیستم رو درج کنه و در دیتابیس ذخیره بشه.
چطور میتونم این کار رو بکنم؟؟؟
پاسخ: 
سلام
لطفا سعی کنید بخشی از کدها را خودتان بنویسید و اگر در مورد جزئی دچار اشکال بودید، سوالتان را با ارائه نمونه کد مطرح کنید، سوال مطرح شده کلی است و پاسخ به آن نیاز به طرح مباحث مقدماتی دارد که در جای خود آموزش داده شده است! به طور خلاصه باید دانش جاوا اسکریپت در حد متوسط داشته باشید، با نحوه کار تاریخ در PHP و MySQL نیز آشنا باشید.
more لطفا پیش از ارسال یادداشت نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
- موارد غیرمرتبط با مباحث آموزش ها را در فرم منوی "تماس با ما" مطرح و پاسخ را از طریق ایمیل دریافت کنید.
- به سوالات کلی، مبهم و مشکلاتی که تلاشی برای رفع آن نکرده باشید پاسخ مختصر داده خواهد شد.
- کدها و اسکریپت های طولانی را ترجیحا در یک صفحه وب آنلاین قرار دهید تا امکان تست و بررسی وجود داشته باشد.
- از درج عناوین تبلیغاتی در فیلدها خودداری کنید، در صورتی که یادداشت تبلیغاتی تشخیص داده شود حذف خواهد شد.
- تمام یادداشت ها بررسی و زمانی جهت پاسخگویی در نظر گرفته می شود، لطفا از طرح سوالات متعدد خودداری کنید.

3 × 3
 refresh

آخرین دیدگاه ها
more برای دسترسی سریع به یادداشت مربوطه می توانید از لینک مطلب در کادر زیر استفاده کنید.
form شریفی
در:
سلام مجدد. من یه سوال خیلی تخصصی دارم. ممنون میشم پاسخ بدین. برای پروژه پایان نامه. دارم روی موتورهای جستجوگر تحقیق میکنم. فرض...
۱۴۰۰/۰۱/۲۵

form شریفی
در:
سلام استاد. من از متد file_get_contents استفاده می کنم برای دریافت اطلاعات از سایت های مختلف. بعضی وقتها سایت ها دیر لود میشه. آیا...
۱۴۰۰/۰۱/۲۵

form hh
در:
سلام خدمت شما بنده یه سوال داشتم تمام مراحل شما رو انجام دادم و نتیجه گرفتم و لازمه یه تشکرم بکنم. وبسایت من،...
۱۴۰۰/۰۱/۲۵

form erfan
در:
سلام من واسه یه دکمه یه محتوایی تعریف کردم که وقتی کلیک شد محتوا رو نشون بده اما تو دوجاش موندم یک اینکه چیکار کنم...
۱۴۰۰/۰۱/۲۱

form mahdi
در:
سلام استاد عزیز ، بازم معذرت میخوام سوالام زیاد شد ولی همشون در یک موضوع هستن ، تونستم که با این روش برای هر اسلایدر...
۱۴۰۰/۰۱/۱۸

form mahdi
در:
سلام استاد عزیز عذر میخوام بار سومه پیام میزارم ، مشکلش از ست اینترول بود که قطع نمیشد و با هم تداخل داشتند ولی بدون...
۱۴۰۰/۰۱/۱۸

form mahdi
در:
سلام وقت بخیر استاد عزیز ، یک تابع رو چطور میشه در جاوا اسکریپت اورراید کرد؟ که مثلا با هر فراخوانی مجدد ، قبلی ها...
۱۴۰۰/۰۱/۱۸

form متین
در:
سلام چجوری برای خود صفحه ادرس بسازیم که سایتی که رو ساختیم رو با دستگاه دیگه پیداش کنیم
۱۴۰۰/۰۱/۱۶

form امیرحسین برزویی
در:
من یک وبلاگ دارم و 9 سالمه من در وبلاگم مداحی می گذارم ولی وقتی قاب گذاشتم از این سایت من دیگه فیلم...
۱۴۰۰/۰۱/۱۶

form بنده خدا
در:
سلام خسته نباشین، خدا قوت. یه سوال دارم. چرا در بخش نظردهی وبلاگ به جای عنوان پست می نویسه مطلب مورد نظر یافت نشد؟!...
۱۴۰۰/۰۱/۱۵

form روح الله
در:
موقعی میخواهم وارد سایت ایران خودرو بشم پیام میده از Ip داخلی استفاده کنید دلیلش چیست
۱۴۰۰/۰۱/۱۴

form غریب
در:
تشکر از شما مشکلم حل شد امیدوارم موفق و پیروز باشید هر جا که هستید
۱۴۰۰/۰۱/۱۱

form غریب
در:
سلام مجدد ممنون و تشکر از کمکتون کد به خوبی کار میکنه اما همچنان من مشکلی دارم که حل نتونستم کنم...
۱۴۰۰/۰۱/۱۰

form غریب
در:
سلام مجدد این کدی که دادید خوب هست ولی من بد و ناقص توضیح دادم توجه کنید کد این هست تقریبا ممنون...
۱۴۰۰/۰۱/۱۰

form غریب
در:
سلام خسته نباشید من کدی دارم که میخوام داخل یه بخشیش نتیجه یه رویداد رو فراخوانی کنم و راهش و نمیدونم اگر میشه کمک...
۱۴۰۰/۰۱/۱۰

form محسن
در:
سلام ، سوال من مربوط به پنل کارگزاری هاست ، وقتی اسم یک سهم (نماد) را در قسمت جست و جو سرچ میکنم...
۱۴۰۰/۰۱/۰۸

form ترجمه
در:
باسلام همه صفحات من دارای دو url می باشد که یکی با حروف کوچک است و دیگری با حروف بزرگ چجوری این مشکل را...
۱۴۰۰/۰۱/۰۸

form سهیل ملکی
در:
سلام خسته نباشید ببخشید من میخوام از تابع navigator.online توی جاوا اسکریپت استفاده کنم تا باهاش بفهمم کاربر آنلاین هست یا نه و اگه بود...
۱۴۰۰/۰۱/۰۴

form Rabbiten
در:
سلام. من چند ماه است که دنبال کد استایل تصویر مثل تبلیغات بالای سایت شما هستم. اما هیچ جا پیدایش نمی کنم. لطف می...
۱۴۰۰/۰۱/۰۱

form mahdi
در:
سلام استاد عزیز سال نو رو تبریک میگم بهتون ، امیدوارم که خودتون و خانوادتون همیشه سالم و سلامت باشید و امسال پر از...
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

form korosh abbasy
در:
سلام وقت بخیر ببخشید در مورد این مطلب سوالی پرسیدم شما در مورد output buffering توضیح دادید کد کار نمیکنه میخواستم ببینم نیازی هست من...
۱۳۹۹/۱۲/۲۹

form احمد
در:
سلام مجدد عذرخواهی میکنم یه موردی دیگه بود فراموش کردم در مورد سوال هدر بگم اینکه روی لوکال به هدر ارسال میشه ولی روی هاست...
۱۳۹۹/۱۲/۲۸

form احمد
در:
با سلام خسته نباشید ببخشید قبلا یه سری دستورات جی کوری رو از خودتون گرفتم وقتی فیلدهای فرمم تکمیل شده است توسط هدر بره به...
۱۳۹۹/۱۲/۲۸

form korosh abbasy
در:
سلام دم شما گرم این دستور برای خوندن فایل هم استفاده میشه؟ من میخوام دسترسی تعیین کنم که اگر یک متغییر true...
۱۳۹۹/۱۲/۲۷

form احمد
در:
با سلام و خسته نباشید ببخشید داخل جیکوری یدونه متغییر دارم الان میخوام همین متغییر رو با یه عدد دیگه جمع کنم ولی وقتی علامت...
۱۳۹۹/۱۲/۲۶
  در انتظار بررسی: ۱
 پاسخگویی به سوالات ممکن است تا 24 ساعت زمان ببرد.