article

توابع کار با آرایه در PHP - بخش دوم

php-array-functions-2

در مطلب گذشته از بخش آموزش های مقدماتی php، با چند تابع مربوط به کار با آرایه ها آشنا شدیم که هر کدام با هدف خاصی در مفسر این زبان تعریف شده اند، در واقع هنگامی که می خواهیم یک برنامه کاربردی بنویسیم تا عملیات خاصی را برایمان انجام دهد، باید ایده هایمان را به کمک این دستورات و توابع، دقیق و حساب شده به مفسر سرور تفهیم کنیم و لذا نمی توان خارج از قواعد (syntax) هر زبان (در اینجا php)، هر آنچه می خواهیم بنویسیم، به هر صورت با ذکر این مقدمه کوتاه در ادامه مطلب نگاهی خواهیم داشت به سری دوم از توابع مربوط به کار با آرایه ها در php.

تابع array_fill_keys


تابع array_fill_keys که از نسخه 5.2 به php افزوده شده، یک آرایه را به عنوان آرگومان اول و یک مقدار را به عنوان آرگومان دوم دریافت می کند، سپس مقدار موجود در آرایه اول را به عنوان کلید و مقادیر موجود در آرگومان دوم را به عنوان مقدار در نظر می گیرد و در نهایت یک آرایه جدید می سازد، به مثال زیر توجه کنید.
<?php
$key_array = array('a', 'b', 'c');
$fill_array = array_fill_keys($key_array, 'php tutorial');
print_r($fill_array);
?>
خروجی مثال بالا به صورت زیر خواهد بود.
Array
(
    [a] => php tutorial
    [b] => php tutorial
    [c] => php tutorial
)

تابع array_fill


تابع array_fill برای ایجاد یک آرایه جدید با مقادیر مورد نظر کاربرد دارد، در اینجا از سه آرگومان استفاده می شود، آرگومان اول یک عدد است که اولین کلید ما را مشخص می کند، آرگومان دوم تعداد عناصر (کلید و مقدار) آرایه جدید را مشخص می کند و آرگومان سوم، عبارتی است که به عنوان مقادیر کلیدهای آرایه جدید استفاده می شود، به مثال زیر توجه کنید.
<?php
$fill_array = array_fill(1, 4, 'php tutorial');
print_r($fill_array);
?>
خروجی مثال بالا به صورت زیر خواهد بود.
Array
(
    [1] => php tutorial
    [2] => php tutorial
    [3] => php tutorial
    [4] => php tutorial
)
نکته: اگر مقادیر آرگومان اول که نقطه شروع کلیدهای آرایه است، به صورت عدد منفی باشد، در آرایه جدید، اولین کلید همان مقدار منفی است، اما کلیدهای بعدی از صفر شروع می شوند، مثال زیر روشن است.
<?php
$fill_array = array_fill(-3, 4, 'php tutorial');
print_r($fill_array);
?>
خروجی مثال بالا به صورت زیر خواهد بود.
Array
(
    [-3] => php tutorial
    [0] => php tutorial
    [1] => php tutorial
    [2] => php tutorial
)

تابع array_filter


تابع array_filter برای حذف موارد مورد نظر از یک آرایه استفاده می شود، این تابع دو آرگومان می پذیرد، آرگومان اول نام آرایه و آرگومان دوم نام تابع را در خود جای می دهد، نحوه کار آن نیز به این صورت است که مقادیر آرایه، در یک حلقه، به تابع بازگشتی (callback function) فرستاده می شود و اگر این تابع، true یا عدد 1 را برگرداند، آن مقدار در آرایه نهایی خواهد بود، اما اگر تابع مقادیر false یا 0 را برگرداند، آن مقدار (و کلید) از آرایه نهایی حذف خواهد شد، به مثال زیر توجه کنید.
<?php
function CheckArray($array){
    if($array < 5){
        return TRUE;
    }
    else{
        return FALSE;
    }
}
$array = array(1, 2, 3, 4, 5, 6);
$array_filter = array_filter($array, 'CheckArray');
print_r($array_filter);
?>
خروجی مثال بالا به صورت زیر خواهد بود.
Array
(
    [0] => 1
    [1] => 2
    [2] => 3
    [3] => 4
)

تابع array_flip


تابع array_flip جای کلید و مقدار را در یک آرایه تغییر می دهد، به طور مثال اگر عدد 1 کلید و عبارت php مقدار آن کلید باشد، با استفاده از تابع array_flip، عبارت php به عنوان کلید و عدد 1 به عنوان مقدار آرایه در نظر گرفته می شود، البته مقدار آرایه باید الزاما یک عدد (integer) یا رشته (string) باشد، نکته دوم اینکه اگر مقادیر در آرایه چند بار تکرار شده باشند، آخرین کلید به عنوان مقدار در نظر گرفته می شود، به مثال زیر توجه کنید.
<?php
$array = array('php', 'html', 'php', 'javascript', 'mysql', 'css', 'mysql', 'ajax');
$array_flip = array_flip($array);
print_r($array_flip);
?>
خروجی مثال بالا به طورت زیر خواهد بود.
Array
(
    [php] => 2
    [html] => 1
    [javascript] => 3
    [mysql] => 6
    [css] => 5
    [ajax] => 7
)

تابع array_intersect_assoc


تابع array_intersect_assoc جهت مقایسه و استخراج کلید و مقدار مشترک بین دو آرایه استفاده می شود، این تابع دو آرگومان می پذیرد، آرگومان اول آرایه اصلی و آرگومان دوم آرایه دیگر برای مقایسه با آرایه اصلی است، نتیجه نیز یک آرایه جدید با کلید و مقادیری است که بین دو آرگومان مشترک هستند، به مثال زیر توجه کنید.
<?php
$array_1 = array(12 => 'php', 14 => 'html', 18=> 'css');
$array_2 = array(19=> 'css', 13 => 'php', 14 => 'html');
$array_intersect = array_intersect_assoc($array_1, $array_2);
print_r($array_intersect);
?>
خروجی مثال بالا به صورت زیر خواهد بود.
Array
(
    [14] => html
)

تابع array_intersect_key


تابع array_intersect_key نیز برای مقایسه دو آرایه و استخراج کلیدهای مشترک استفاده می شود،  این تابع دو آرگومان می پذیرد، آرگومان اول آرایه اصلی و آرگومان دوم آرایه دیگر برای مفایسه با آرایه اصلی است، نتیجه نیز یک آرایه جدید با کلیدهایی است که بین دو آرگومان مشترک هستند، به مثال زیر توجه کنید.
<?php
$array_1 = array(12 => 'php', 14 => 'html', 18=> 'css');
$array_2 = array(19=> 'css', 18 => 'php', 14 => 'html');
$array_intersect = array_intersect_key($array_1, $array_2);
print_r($array_intersect);
?>
خروجی مثال بالا به صورت زیر خواهد بود.
Array
(
    [14] => html
    [18] => css
)

تابع array_intersect_uassoc


تابع array_intersect_uassoc جهت مقایسه و استخراج کلید با مقدار مشترک بین دو آرایه استفاده می شود، این تابع سه آرگومان می پذیرد، آرگومان اول آرایه اصلی و آرگومان دوم آرایه دیگر برای مفایسه با آرایه اصلی است، آرگومان سوم نیز یک تابع بازگشتی (callback function) جهت اعمال تنظیمات در مقایسه بین دو آرایه است، این تابع می تواند سه عدد 1، صفر یا 1- را برگرداند، نتیجه نیز یک آرایه جدید با مقادیری است که بین دو آرگومان مشترک هستند (با در نظر گرفتن تنظیمات تابع و مقایسه کلیدها)، به مثال زیر توجه کنید.
<?php
function CheckArray($array_1, $array_2){
    if($array_1 > $array_2){
        return 0;
    }
    return ($array_1 === $array_2)? 1:-1;
}
$array_1 = array(12 => 'php', 14 => 'html', 18=> 'css');
$array_2 = array(12 => 'php', 18 => 'html', 14 => 'css');
$array_intersect = array_intersect_uassoc($array_1, $array_2, 'CheckArray');
print_r($array_intersect);
?>
خروجی مثال بالا به صورت زیر خواهد بود.
Array
(
    [18] => css
)
نکته 1: در تابعی که توسط کاربر تعریف می شود (در اینجا تابع CheckArray، برای هر کلید و مقدار آرایه ها مقایسه ای صورت می گیرد، اگر مقدار اول بزرگتر از مقادیر دوم باشد، عدد صفر برگردانده می شود و این یعنی آن مورد باید به خروجی ارسال شود، در غیر این صورت عدد 1 یا 1- برگردانده می شود و مقادیر مربوطه به خروجی ارسال نمی شوند (برعکس تابع array_diff_uassoc).
نکته 2: در قسمت دوم تابع CheckArray از شیوه مختصر نویسی دستورات شرطی (if و else) در php استفاده شده است، در اینجا علامت ? بعد از پرانتز مقایسه، نقش if و علامت : نقش else را دارد.

تابع array_intersect_ukey


تابع array_intersect_ukey جهت مقایسه وجود کلید های یک آرایه (آرگومان اول) در کلیدهای آرایه دوم (آرگومان دوم) با استفاده از یک تابع بازگشتی (callback function) است که سه مقدار 1، 1- و صفر را برمی گرداند، نتیجه و خروجی نیز یک آرایه جدید با کلیدها و مقادیری است که در هر دو آرایه مشترک هستند، به مثال زیر توجه کنید.
<?php
function CheckArray($array_1, $array_2){
    if($array_1 == $array_2){
        return 0;
    }
    return ($array_1 > $array_2)? 1:-1;
}
$array_1 = array(12 => 'php', 14 => 'html', 18=> 'css');
$array_2 = array(12 => 'php', 20 => 'html', 14 => 'css');
$array_intersect = array_intersect_ukey($array_1, $array_2, 'CheckArray');
print_r($array_intersect);
?>
خروجی مثال بالا به صورت زیر خواهد بود.
Array
(
    [12] => php
    [14] => html
    [18] => css
)

تابع array_intersect


تابع array_intersect برای مقایسه دو آرایه و استخراج مقادیر مشترک (بدون در نظر گرفتن کلیدها) استفاده می شود، آرگومان اول این تابع آرایه اول و آرگومان دوم آرایه دوم است، نتیجه این تابع یک آرایه شامل مقادیر مشترک بین دو آرایه است، به مثال زیر توجه کنید.
<?php
$array_1 = array(1, 3, 5, 7, 9);
$array_2 = array(1, 2, 3, 4, 5);
$array_intersect = array_intersect($array_1, $array_2);
print_r($array_intersect);
?>
خروجی مثال بالا به صورت زیر خواهد بود.
Array
(
    [0] => 1
    [1] => 3
    [2] => 5
)

تابع array_key_exists


تابع array_key_exists وجود یک کلید را در آرایه بررسی می کند، اگر کلید مورد نظر وجود داشت، مقادیر TRUE را برمی گرداند و در غیر این صورت مقادیر FALSE را برمی گرداند، به مثال زیر توجه کنید.
<?php
$array = array('php' => 23, 'htm' => 44, 'css' => 21, 'mysql' => 32);
$check_array = array_key_exists('Java', $array);
if($check_array == TRUE){
    echo 'Yes!';
}
else{
    echo 'No!';
}
?>
خروجی مثال بالا به صورت زیر خواهد بود.
No!

تابع array_keys


تابع array_keys کلیدهای یک آرایه را استخراج کرده و با آنها یک آرایه جدید می سازد، این تابع آرگومان دومی نیز می پذیرد که اگر تعیین شود، تنها کلیدهایی در آرایه خروجی چاپ می شوند که مقادیر آنها برابر با آرگومان دوم باشد، به مثال زیر توجه کنید.
<?php
$array = array('php' => 23, 'htm' => 44, 'css' => 21, 'mysql' => 32);
$check_array = array_keys($array, '21');
print_r($check_array);
?>
خروجی مثال بالا به صورت زیر خواهد بود.
Array
(
    [0] => css
)
نکته: در php نسخه 5 و مابعد، پارامتر سومی به نام strict به این تابع افزوده شده که اگر برابر true باشد، از علامت === به جای == برای تطبیق استفاده می شود.

تابع array_map


تابع array_map با استفاده از یک تابع بازگشتی (callback function) به عنوان آرگومان اول، مقادیر یک آرایه (آرگومان دوم) را تحلیل کرده و آرایه جدیدی (با مقادیر جدید) خروجی می دهد، به مثال زیر توجه کنید.
<?php
function CallBack($value){
    if($value & 1){
        return 'فرد - ' . $value;
    }
    return 'زوج - ' . $value;
}
$array = array(1, 2, 3, 4);
$check_array = array_map('CallBack', $array);
print_r($check_array);
?>
خروجی مثال بالا به صورت زیر خواهد بود.
Array
(
    [0] => فرد - 1
    [1] => زوج - 2
    [2] => فرد - 3
    [3] => زوج - 4
)
نکته 1: در مثال بالا از عملگرهای Bitwise در php استفاده شده است (علامت &)، با استفاده از عملگرهای Bitwise می توان مقادیر عددی را با واحد بیت مقایسه کرد.
نکته 2: هنگامی که در یک تابع، return اجرا شده (و مقادیری برگردانده می شود)، در واقع به معنی پایان آن تابع (یا آن دور از به کارگیری تابع) است، لذا در هر بار فراخوانی توابع، تنها یک return اجرا می شود (هرچند در چند مرحله تابع، از return استفاده شده باشد).

تابع array_merge_recursive


تابع array_merge_recursive برای ترکیب چند لایه دو یا چند آرایه کاربرد دارد، این تابع با دریافت دو آرایه به عنوان آرگومان و با استفاده از کلیدها و مقادیر آنها، یک آرایه جدید به عنوان خروجی برمی گرداند، به مثال زیر توجه کنید.
<?php
$array_1 = array('php' => 33, 'javascript' => 21, 'html' => 22, 'css' => 45);
$array_2 = array('mysql' => 66, 'ajax' => 34, 'javascript' => 78, 'seo' => 90);
$array_merge = array_merge_recursive($array_1, $array_2);
print_r($array_merge);
?>
خروجی مثال بالا به شکل زیر خواهد بود.
Array
(
    [php] => 33
    [javascript] => Array
        (
            [0] => 21
            [1] => 78
        )

    [html] => 22
    [css] => 45
    [mysql] => 66
    [ajax] => 34
    [seo] => 90
)
نکته: همان طور که در خروجی مثال بالا مشخص است، هنگامی که یک کلید در هر دو آرایه مشترک است، ابتدا مقادیر آنها در یک آرایه جدید ترکیب شده و سپس ادامه موارد به خروجی ارسال می شوند.

تابع array_merge


تابع array_merge برای ترکیب ساده دو یا چند آرایه کاربرد دارد، این تابع با دریافت دو آرایه به عنوان آرگومان و با استفاده از کلیدها و مقادیر آنها، یک آرایه جدید به عنوان خروجی برمی گرداند، به مثال زیر توجه کنید.
<?php
$array_1 = array('php' => 33, 'javascript' => 21, 'html' => 22, 'css' => 45);
$array_2 = array('mysql' => 66, 'ajax' => 34, 'javascript' => 78, 'seo' => 90);
$array_merge = array_merge($array_1, $array_2);
print_r($array_merge);
?>
خروجی مثال بالا به شکل زیر خواهد بود.
Array
(
    [php] => 33
    [javascript] => 78
    [html] => 22
    [css] => 45
    [mysql] => 66
    [ajax] => 34
    [seo] => 90
)
نکته: همان طور که در خروجی مثال بالا مشخص است، هنگامی که یک کلید در هر دو آرایه مشترک است، تنها مقادیر کلید دوم به خروجی ارسال می شود.

تابع array_pad


تابع array_pad برای گسترش یک آرایه به میزان مورد نظر استفاده می شود، این تابع سه آرگومان می پذیرد، آرگومان اول آرایه ای است که قصد گسترش آن را داریم، آرگومان دوم میزان گسترش آرایه است و آرگومان سوم مقادیری است که برای کلیدهای اضافه شده در نظر گرفته می شود، به مثال زیر توجه کنید.
<?php
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);
$array_pad = array_pad($array, 7, 0);
print_r($array_pad);
?>
خروجی مثال بالا به صورت زیر خواهد بود.
Array
(
    [0] => 1
    [1] => 2
    [2] => 3
    [3] => 4
    [4] => 5
    [5] => 0
    [6] => 0
)
نکته: اگر مقادیر آرگومان سوم، عددی مثبت یا صفر باشد، کلیدهای اضافه شده به انتهای آرایه افزوده می شوند، اما اگر مقادیر منفی باشد، کلیدها از ابتدای آرایه اضافه می شوند.
توابعی که تا این لحظه بررسی نمودیم، تنها بخشی از قدرت php برای کار با آرایه ها است، لذا به جهت اهمیت موضوع، مبحث توابع کار با آرایه ها را در آموزش های آینده ادامه خواهیم داد.
sectionدسته بندی: آموزش مقدماتی » PHP
related مطالب بیشتر:
» حلقه for و while در PHP
» آرایه (Array) در برنامه نویسی PHP
» توابع کار با آرایه در PHP - بخش سوم
» تعریف و استفاده از متغیر (Variable) در PHP
» عملگرها (Operators) در PHP
commentنظرات (۱۶ یادداشت برای این مطلب ارسال شده است)
more یادداشت های جدید بر اساس تاریخ ارسال در انتهای یادداشت های موجود نمایش داده می شوند.
نویسنده: عليرضا
زمان: ۰۹:۲۵:۳۶ - تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹
سلام . ممنون از اين اموزش . مثل هميشه كامل و مفيد
نویسنده: علی
زمان: ۱۹:۰۰:۲۶ - تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱
خیلی خیلی ممنون. خیلی خوب بود و کمکم کرد
نویسنده: ابوالفضل
زمان: ۱۶:۱۰:۲۵ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
واقعا سایت عالی دارین من با کمک آموزش های شما خواستم یه کاری انجام بدم که با مشکل مواجه می شم
به کد زیر توجه کنید ( توجه داشته باشید این یک مثال هستش و هر دفعه اعداد فرق می کند )
1212-1345-1587-2323-5454-4346565-232434-1234
می خوام این خروجی رو ازش بگیرم
1212.mm@http://1345.mm@http://1587.mm@http://2323.mm@http://5454.mm@https://4346565.mm@https://232434.mm@http://1234
و حالا توضیحات من میخوام به ابتدای عدد اولی هیچ چیزی اضافه نشود و به انتهای همه عدد ها به جز آخرین عدد عبارت
.mm 
اضافه شود....
همچنین در ابتدای همه عدد ها به جز اولی اگر اعداد زیر پنج رقم هستش عبارت
http://
و اگر بیشتر پنج رقم هستش عبارت
https://
اضافه شود
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
پاسخ: 
هرچند دقیقا مشخص نیست که قصد انجام چه کاری را دارید، اما بر اساس اطلاعات و هدف شما، کد زیر این کار را انجام می دهد:
<?php
function AddHttp($num){
if(strlen($num) >= 5){
return 'https://'.$num;
}
elseif(strlen($num) < 5){
return 'http://'.$num;
}
return FALSE;
}
$str = '1212-1345-1587-2323-5454-4346565-232434-1234';
$array = explode('-', $str);
//print_r($array);
$count = count($array);
$result = NULL;
for($i = 0; $i < $count; $i++){
if($i == 0){
$result .= $array[$i];
}
elseif($i > 0){
$result .= '.mm@'.AddHttp($array[$i]);
}
}
echo $result;
?>
نویسنده: farzane
زمان: ۱۵:۵۶:۱۹ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۱
با سلام خدمت شما مدیر گرامی و با تشکر از مطالب بسیار مفیدتون ....بنده تازه شروع به یادگیری این زبان کرده ام میخوام یه تابع داشته باشم که چند تا آرگومان رو باهم جمع کنه اما نوع آرگومان ها یکسان نیست باید چطوری بنویسم
ممنون
پاسخ: 
سلام
سوالتان کامل نیست، لطفا چند مثال از نمونه آرگومان های ورودی و خروجی مورد انتظار درج کنید.
نویسنده: رضوانه
زمان: ۱۶:۲۰:۰۳ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
با سلام من یک سایت فروشگاه طراحی کردم در دسترسی مدیریت میخواهم برای مدیر امکان search در جدول مشتریان را قرار دهم, چطور این کار را انجام دهم؟
پاسخ: 
سلام
سوالتان کلی است و در نتیجه پاسخ آن هم کلی:
باید از مواردی مانند LIKE و FULLTEXT در MySQL استفاده کنید که هر کدام آموزش های مفصل و مخصوص به خود دارند، البته قاعدتا داشتن تجربه برنامه نویسی با PHP و کار با دیتابیس نیز پیش نیاز این مورد محسوب می شود.
نویسنده: رضا
زمان: ۱۷:۵۹:۴۱ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۱
سلام و خسته نباشید
اگه ممکنه توضیح بدید چطور میشه عکس ها را با php به نمایش گذاشت مثلا کاربر فرم ثبت نام را پر کرده و وارد سایت شده حالا می خوایم در همین صفحه عکس بارگذاری شود و چطور میشه این عکس رو به عنوان بکگراند صفحه قرار داد. ممنون
پاسخ: 
سلام
PHP یک زبان سمت سرور است که با اجرای کدهای آن، خروجی سمت کاربر (HTML) به دست می آید، لذا باید کدی بنویسید که خروجی آن تگ img باشد، مثال ساده:
<?php
echo '<img src="image/'.$user.'.jpg" alt="image" height="200" width="100">';
?>
می توانید این خروجی را هر طور که مایل بودید، تنظیم و ارسال کنید، لذا برای مواردی مانند تصویر پس زمینه کافی است کلاس CSS به یک تگ div یا body بدهید و در آن background را با تصویر مورد نظر تنظیم نمائید (نیاز به آشنایی با CSS است).
نویسنده: جواد
زمان: ۱۴:۵۵:۴۳ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
ممنون من یه سوالی واسم پیش اومده ما معمولا فرمهای اچ تی ام ال رو به سمت سرور ارجاع میدیم و اونجا تحلیل میشن ولی میشه کدهای php رو در همون صفحه اچ تی ام ال نوشت و در همون صفحه تحلیل بشن ایا این روش توصیه میشه؟
پاسخ: 
سوالتان خیلی واضح نیست! اگر منظورتان این است که فرم های HTML به همان صفحه ارجاع داده شوند، این کار به راحتی و از طریق تنظیم قسمت action فرم ممکن است، اما اگر منظورتان این است که کدهای PHP را در فایل HTML و در مرورگر پردازش کنیم، این کار ممکن نیست، PHP یک زبان سمت سرور است و باید در مفسر سرور پردازش شود، لذا فرمت فایل نیز باید php باشد (هرچند امکان استفاده از کدهای HTML در فایل PHP وجود دارد).
نویسنده: جواد
زمان: ۱۵:۱۳:۳۱ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹
اره منظورم همون مورد اول هست یعنی کدهای اچ تی ام ال در همان صفحه ی پی اچ پی واقع باشند در چنین حالتی چطور میشه یه مقدار HTML رو درون یه متغیر PHP قرار و برای این کار حتما باید فرم HTML تشکیل بدیم؟ با تشکر
پاسخ: 
علاوه بر فرم های وب، روش های دیگری مانند متد GET (دریافت پارامتر از URL) نیز کاربرد دارند، اما در کل روش اصلی ارسال اطلاعات به سرور، استفاده از فرم در HTML است.
نویسنده: جواد
زمان: ۱۵:۳۹:۵۹ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹
در این حالت در قسمت فرم action باید چه مقداری قرار بدیم؟
پاسخ: 
نام یا آدرس همان فایل را قرار دهید!
نویسنده: mohammad
زمان: ۱۹:۰۷:۴۲ - تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۴
سلام و عرض خسته نباشید.
استاد ببخشید عملگر & در کد
$value & 1
چه کاری انجام میده؟ (در تابع مربوط به array_map می باشد)
پاسخ: 
سلام
عملگر & جزء عملگرهای بیتی یا Bitwise است که با حالت منطقی یا Logical متفاوت است (نیازمند آشنایی قبلی شما با مفاهیم Binary یا همان 0 و 1 است).
http://php.net/manual/en/language.operators.bitwise.php
علامت & در اینجا مجموع عدد بیت های مشترک (جایی که دو مقدار بیت مشترک دارند) بین 1 با متغیر value را برمی گرداند.
http://www.litfuel.net/tutorials/bitwise.htm
نویسنده: حسین
زمان: ۱۵:۳۹:۵۹ - تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
با سلام و تشکر برای آموزش های بسیار خوب و کاربردیتون
دو سوال داشتم یک چطور میشه یک کارکتر خاص رو از تمامی آرگومان های یک ارایه حذف کرد
مثال من میخوا حرف p رو در این آرایه خذف کنم
array(p2131,p3122, p2133, p2134, p2135)
پاسخ: 
سلام
باید با حلقه foreach و توابعی مانند str_replace کار کنید:
<?php
$array = array( 'p2131', 'p3122', 'p2133', 'p2134', 'p2135');
$loop = 0;
foreach($array as $key => $value){
$value = str_replace('p', '', $value);
$array[$loop] = $value;
$loop++;
}
print_r($array);
?>
نویسنده: sina
زمان: ۰۰:۱۲:۲۳ - تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
با سلام خدمت شما ... واقعا سایتتون بسیار عالی هستش
خدا حفظتون کنه .. ممنون
نویسنده: محمد
زمان: ۱۸:۲۲:۲۶ - تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
با سلام خدمت استاد گرامی
من میخوام چهار تا ارایه رو با هم مقایسه کنم بیبینم کدوم بزرگتر از چه تابع باید استفاده کنم
توضیح: آرایه ها عددی هستند
بهتر توضیح بدم از دیتابیسم گرفتم چهار تا جدول دارم ، یک موضوع رو از هر جدول استخراج کردم، خروجی هر جدول رو ریختم توی یک ارایه حالا میخوام مقایسه کنم بیبینم کدوم خروجی بیشتر بوده
پاسخ: 
سلام
دامنه پاسخ به این سوال (با توجه به نامشخص بودن مقادیر آرایه ها و منظور از بزرگتر و کوچکتری) خیلی گسترده است، لطفا سوال را به همراه نمونه آرایه ها و اینکه دقیقا خروجی مورد انتظار باید به چه نحوی باشد، مطرح کنید!
نویسنده: محمد
زمان: ۲۱:۵۲:۲۳ - تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
سوال رو سخت پرسیدم
اینجوری میپرسم
یه آرایه داریم با مقدارهای نامشخص عددی چطور بتونم بفهمم کدوم مقدار بزرگتره
$array = array( '$x', '$y', '$e', '$r', '$a');
پاسخ: 
در صورتی که صرفا بزرگترین مقدار عددی مورد نیاز است، کافی است از تابع max در PHP استفاده کنید، مثال:
<?php
$array = array(1, 3, 2, 6, 8);
$max = max($array);
echo $max;
?>
در صورتی که می خواهید کلید متناظر را پیدا کنید:
$key = array_search($max, $array);
نکته: توابعی مانند natsort و array_reverse نیز برای تغییر چینش کلیدها می توانند در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرند.
نویسنده: ریحان
زمان: ۱۹:۴۷:۰۴ - تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
سلام چجوری میشه بزرگترین مقدار فیلد توی جدول پایگاه داده رو توی php پیدا کرد؟
پاسخ: 
برای این منظور پس از استخراج اطلاعات از دیتابیس می توانیم از تابع max استفاده کنیم:
$value = max($array);
$key = array_search($value, $array);
اگر می خواهید صرفا بزرگترین مقدار از دیتابیس استخراج شود نیز نمونه پرس و جوی زیر کاربرد دارد:
SELECT id, col_name FROM tbl_name ORDER BY col_name DESC LIMIT 1 
paged صفحه 1 از 2
more لطفا پیش از ارسال یادداشت نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
- مواردی که به کلی خارج از موضوع این مطلب هستند را در فرم منوی "تماس با ما" مطرح و پاسخ را از طریق ایمیل دریافت کنید.
- به سوالات کلی، مبهم، غیرضروری و مشکلاتی که تلاشی برای رفع آن نکرده باشید پاسخ خاصی داده نخواهد شد.
- کدها و اسکریپت های طولانی را ترجیحا در یک صفحه وب آنلاین قرار دهید تا امکان تست و بررسی وجود داشته باشد.
- تمام یادداشت ها بررسی و برای هر کاربر زمان مشخصی جهت پاسخگویی در نظر گرفته می شود، لذا از طرح سوالات متعدد در بازه زمانی کوتاه خودداری کنید.
3 × 3
 refresh
نکته:
با توجه به تاریخ نگارش آموزش های سایت و پیشرفت تکنولوژی های مرتبط با وب در سالیان اخیر، محتوای برخی از مطالب قدیمی ممکن است نیاز به ویرایش و به روزرسانی داشته باشند که این کار هم زمان با تهیه نسخه جدید «وبگو» به مرور در حال انجام است، لطفا در استفاده از مطالب سایت به این نکته دقت داشته و حتی المقدور از چند منبع مختلف استفاده نمائید.
آخرین دیدگاه ها
form مهسا
در:
سلام وقت بخیر من یک فرم طراحی کردم input ها به صورت دو ستونه گذاشتم. میخواستم با زدن تب از input اولی در...
۱۳:۰۱:۴۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

form behzad
در:
مرسی خوب بود
۱۲:۱۵:۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

form zeynab
در:
سلام یه سوال دارم برای اینکه بتونم رنگ رو ذخیره کنم تو جدولم در قسمت پایگاه داده چیکار باید کنم ؟؟ من...
۱۷:۰۶:۳۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

form علی
در:
سلام من میخوام تو صفحه html همچین طرحی رو بندازم میشه راهنماییم کنید (به صورت جداگانه یعنی هر کدوم توی یه صفحه) ***** ...
۱۶:۴۶:۳۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

form Zeynab
در:
سلام . وقت بخیر . من از کدهای htaccess برای سایت استفاده کردم . روی لوکال هاست مشکلی ندارم اجرا میشن . ...
۲۲:۴۲:۵۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

form bahman
در:
عالی
۲۲:۱۵:۵۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

form Abbas rahmati
در:
سلام همه چی توی قسمت اینکه اس اس ال چطور کار میکنه درست بود فقط اخرشو درست نگفتید
۱۴:۱۶:۴۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

form مهدی فراهانی
در:
در آکولاد if، می خواهم پس از صحت پرداخت کاربر، کاربر به یک صفحه html برای دانلود فایل لینک شود. چه دستوری در حلقه if...
۱۲:۰۸:۳۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

form احسایدر
در:
شما از چه روشی برای لینک دادن به قسمت‌های نوشته استفاده کردید که با کلیک کردن چیزی به آدرس نوشته اضافه نمیشه؟
۱۸:۵۷:۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

form Mahyar
در:
سلام خسته نباشید اگه بخواهیم که یک pop up با کلیک به خارج از کادر pop up یا کلیک به روی دکمه esc...
۱۱:۴۸:۵۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

form بینهایت
در:
سلام. میخواستم بپرسم اگر به اینترنت جایی وصل باشیم کسی که ادرس IP رو میدونه ایا امکان داره از طریق همین اتصال به سیستم ما...
۱۰:۲۶:۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

form کیهان
در:
سلام دوستان من یک صفحه درست کردم که از طریق یک فرم اطلاعات رو میفرسته به این صفحه برای ذخیره در دیتابیس ولی...
۱۱:۰۰:۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

form مجتبی
در:
هر وقت این سایت رو می بینم سریع ازش رد میشم حالم از این سایت بهم میخوره هیچ طراحی جذابی نداره مطالبش هم بدرد نخوره
۰۹:۵۳:۴۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

form بهزاد
در:
سلام من وبلاگ درست کردم عمل هم کرده ولی الان اخطار میده که وبلاگ شما در وضعیت عدم نمایش قرار دارد. برای فعال سازیش چکار...
۱۷:۲۰:۳۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

form امیر
در:
مرسی مقاله بسیار عالی بود . فوق العاده این.
۱۰:۵۰:۳۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
49 . 1 %
در حال برنامه نویسی و آماده سازی نسخه جدید «وبگو» هستیم، در این نسخه قابلیت ها و ظاهر سایت متفاوت و کاملتر خواهد بود، این فرآیند زمانبر است و روند پیشرفت پروژه در این قسمت به صورت درصدی نمایش و به تناوب به روزرسانی می شود. Webgoo.ir