article

دستورات شرطی (Conditional Statements) در PHP

php-else-if

دستورات شرطی (Conditional Statments) یکی از پرکاربردترین مفاهیم در دنیای زبان های برنامه نویسی و از جمله در برنامه نویسی وب و PHP به شمار می روند، در یک تعریف ساده با این دستورات برقرار یا برقرار نبودن شرطی را در یک مقایسه بررسی می کنیم و بر اساس مثبت (true) یا منفی (false) بودن پاسخ، مطابق با خواست و نیازمان در دو راهی های برنامه ها تصمیم گرفته و فرآیندی را انجام می دهیم، به طور مثال در دنیای واقعی می گوییم اگر تمرین کافی داشته باشیم موفق می شویم و در غیر اینصورت شکست خواهیم خورد یا اگر هوا کاملا صاف و آفتابی باشد به کوهنوردی می رویم در غیر اینصورت اگر هوا بارانی نبود به جنگل خواهیم رفت و در غیر اینصورت در خانه خواهیم ماند!، البته تطبیق دقیق دستورات برنامه نویسی با رویدادهای دنیای واقعی خالی از اشکال نیست اما برای شروع بد نیست بدانیم که مشابه این نوع ارزیابی ها در برنامه نویسی وب و به طور خاص در PHP با دستورات شرطی شامل if، else و elseif صورت می گیرد.

دستور شرطی if در PHP


نخستین عبارت کلیدی که در دستورات شرطی استفاده می شود "اگر" است که در برنامه نویسی به صورت "if" به کار می رود، با دستور if درستی یا نادرستی پاسخ ارزیابی شرطی را در مقایسه بررسی می کنیم، به طور مثال اگر متغیری با نام status برای تعیین وضعیت ثبت نام کاربران داشته باشیم و بخواهیم بررسی کنیم که آیا متغیر status برابر 1 است یا خیر، به صورت ساده می نویسیم: اگر (if) متغیر status برابر با 1 باشد (رابطه true باشد) دستورات بین {} را اجرا کن:
<?php
$status = 1;
if($status == 1) {
    echo "کاربر گرامی شما در سایت ثبت نام کرده اید!";
}
?>
بر اساس مثال بالا مقدار پیش فرض متغیر status برابر 1 تعریف شده و بررسی رابطه  if درست (true) خواهد بود در نتیجه دستورات بین علامت های {} اجرا خواهند شد، اما در مثال زیر بررسی رابطه if مقادیر نادرست (false) خواهد داشت، چرا که وضعیت ثبت نام کاربر 1 است اما در ارزیابی گفته ایم که اگر وضعیت او 1 نبود دستورات را انجام بدهد.
<?php
$status = 1;
if($status != 1) {
    echo "کاربر گرامی شما هنوز در سایت ثبت نام نکرده اید!";
}
?>
همانطور که در بحث عملگرها (Operators) در PHP گفتیم، عملگر == یعنی دو طرف رابطه برابر باشند و عملگر =! یعنی دو طرف رابطه برابر نباشند، در نمونه کد بالا دستورات بین علامت های {} اجرا نخواهند شد چرا که شرط آن برقرار نیست (متغیر status برابر 1 است و مقایسه نابرابر بودن آن false خواهد بود).

دستور شرطی else در PHP


شاید از خود بپرسیم اگر شرط if درست (true) نشد آنوقت تکلیف چیست؟! برنامه نویس خوب باید حساب همه چیز را کرده باشد و این چیزی است که شکل پیشرفته آن را هوش مصنوعی می نامند، پس باید شرایط بعد از برقرار نبودن رابطه if را هم تعریف کنیم، برای این کار از دستور شرطی else به معنی "در غیر اینصورت" استفاده می کنیم.
else در واقع جایگزینی برای if است یعنی اگر رابطه if درست نباشد (false باشد)، آنگاه مقادیر بین علامت های {} در else اجرا می شود، مثال زیر گویا است.
<?php
$status = 1;
if($status == 0) {
    echo "کاربر گرامی شما هنوز در سایت ثبت نام نکرده اید!";
} else{
    echo "کاربر گرامی شما در سایت ثبت نام کرده اید!";    
}
?>
نمونه کد بالا به صورت ساده اینطور تفسیر می شود:
متغیر status در خط اول برابر 1 تعریف شده است، آنگاه در دستور if برابر بودن status با 0 بررسی می شود، اگر رابطه درست باشد (یعنی کاربر هنوز در سایت ثبت نام نکرده باشد)، مقادیر بین {} در بررسی if اجرا می شود و نوبت به else نمی رسد، اما اگر کاربر قبلا در سایت ثبت نام کرده باشد، ارزیابی رابطه if اول صحیح نیست (چون رابطه می گوید اگر status برابر 0 باشد در حالی که مقدار پیش فرض status را برابر 1 تنظیم کرده ایم) در نتیجه نوبت اجرای دستور else است که پیام "کاربر گرامی شما در سایت ثبت نام کرده اید!" را نمایش می دهد.
مثالی دیگر:
<?php
$country = "ایران";
$state = "شمال";
if($country != '' && $state != ''){
    echo "کاربر گرامی شما از کشور $country و منطقه $state هستید.";
} else{
    echo "کاربر گرامی لطفا نام کشور و منطقه را انتخاب نمائید!";
}
?>
نتیجه اجرای نمونه کد بالا به شکل زیر خواهد بود:
کاربر گرامی شما از کشور ایران و منطقه شمال هستید.
برای بررسی بیشتر کافی است کد بالا را در لوکال هاست یا سرور در یک فایل PHP درج کرده و در مرورگر فراخوانی و اجرا کنیم تا نتیجه کار را ببینیم.

دستور شرطی elseif در PHP


دستور elseif به معنی "در غیر اینصورت اگر" مرحله ای مابین دستور if و else است، به فرض اگر بخواهیم قبل از خاتمه دادن به شرط if با دستور else، چند ارزیابی دیگر را نیز انجام دهیم از elseif استفاده می کنیم، هر شرط elseif با نادرست شدن ارزیابی شرط if (یا elseif) قبل از خود بررسی می شود، اگر نتیجه بررسی شرط elseif نادرست و false شود قاعدتا مفسر PHP از آن عبور کرده و ادامه کدها پردازش می شوند، به طور مثال:
<?php
$num = 1000;
$max = 2000;
if($num > $max) {
    echo "متغیر num از max بزرگتر است!";
} elseif($num == $max) {
    echo "متغیر num با max برابر است!";
} else{
    echo "متغیر num از max کوچکتر است!";
}
?>
خروجی:
متغیر num از max کوچکتر است!
در نمونه کد بالا بر اساس متغیرهای تعریف شده نتیجه ارزیابی دستورات if و elseif نادرست خواهد بود و در نتیجه بخش سوم یعنی else اجرا می شود، در مثال زیر کد را به نحوی تغییر داده ایم تا قسمت دوم یعنی elseif اجرا شود:
<?php
$num = 2000;
$max = 2000;
if($num > $max) {
    echo "متغیر num از max بزرگتر است!";
} elseif($num == $max) {
    echo "متغیر num با max برابر است!";
} else{
    echo "متغیر num از max کوچکتر است!";
}
?>
خروجی:
متغیر num با max برابر است!
نکته مهم اینکه از دستور elseif می توانیم به هر تعداد که بخواهیم مابین if و else استفاده کنیم، مفسر PHP به ترتیب از بالا به پائین مورد به مورد برقرار بودن رابطه آنها را بررسی کرده و اگر یکی از ارزیابی ها درست (true) باشد مقادیر داخل علامت های {} اجرا شده و سلسله دستورات شرطی در همان نقطه خاتمه پیدا می کند.
<?php
$a = true;
$b = false;
$c = null;
if($a == false) {
    echo '$a == false';
} elseif($b == true){
    echo '$b == true';
} elseif($c != null){
    echo '$c != null';
} elseif($a == false || $b == false){
    echo '$a == false || $b == false';
} else{
    echo 'else{}';
}
?>
قاعدتا با توضیحات ارائه شده حدس نتیجه اجرای این کد چندان سخت نیست و آخرین elseif اجرا خواهد شد چرا که متغییر b برابر false مقداردهی شده است (در غیر اینصورت اگر متغیر a برابر با true یا متغیر b برابر با false باشد).

مختصرنویسی با عملگرهای سه گانه (Ternary Operators) در PHP


در برنامه نویسی پروژه های کاربردی به دلایل مختلف ممکن است نیاز به مختصرنویسی دستورات شرطی elseif ،if و else باشد که در پاسخ به این نیاز در اغلب زبان ها این هدف با عملگرهای سه گانه یا Ternary Operators تحقق می یابد، منظور از عملگرهای سه گانه ترکیب مقایسه با کاراکترهای ? و : است، در شیوه مختصرنویسی علامت ? جایگزین if و علامت : جایگزین else می شود، به طور مثال اگر دستور شرطی در حالت عادی به شکل زیر باشد:
<?php
$point = 14;
$num = 12;
if($point < $num) {
    echo 'if';
} else{
    echo 'else';
}
?>
شیوه مختصرنویسی آن به صورت زیر خواهد بود:
<?php
$point = 14;
$num = 12;
echo ($point < $num) ? 'if' : 'else';
?>
با ترکیب و توسعه این روش حتی می توانیم دستور شرطی else if را نیز به صورت مختصرنویسی بنویسیم، به طور مثال:
<?php
$point = 14;
$num = 14;
echo ($point < $num) ? 'if' : ($point <= $num) ? 'elseif' : 'else';
?>
استفاده از شیوه مختصر نویسی در برنامه نویسی دلخواه است و معمولا برای نوشتن شرط های ساده از آن استفاده می کنیم.
نکته: مختصر نویسی در زبان جاوا اسکریپت با برنامه نویسی PHP از لحاظ Syntax اندکی متفاوت است.
در جاوا اسکریپت:
(point < num) ? alert('if') : (point <= num) ? alert('else if') : alert('else');
در PHP:
echo ($point < $num) ? 'if' : ($point <= $num) ? 'elseif' : 'else';
sectionدسته بندی: آموزش مقدماتی » PHP
related مطالب بیشتر:
» آرایه (Array) در برنامه نویسی PHP
» توابع کار با آرایه در PHP - بخش دوم
» توابع کار با آرایه در PHP - بخش اول
» توابع (Functions) در PHP
» تعریف و استفاده از متغیر (Variable) در PHP
commentنظرات (۷۲ یادداشت برای این مطلب ارسال شده است)
more یادداشت های جدید بر اساس تاریخ ارسال در انتهای یادداشت های موجود نمایش داده می شوند.
نویسنده: amirchermahini
۱۳:۲۷ ۱۳۹۱/۱۲/۲۵
با سلام و عرض ادب و احترام
و باز هم تشکر بخاطر گرداوری این همه مطلب
واقعا تک و یه دونه هست تا اونجایی حدود دو سال تو اینترنتم ندیدم مطالب اموزشی اون هم این همه یک جا باشه واقعا ممنونم و دمتون گرم خیلی گرم یه سوال:
ایا من برای نوشتن php باید فایل نوشته شده را با پسوند php ذخیره کنم یا html من تازه با نوشتن کدهای html و css اشنا شده و کار میکنم به نظر شما استاد بزرگوار الان بعد از اون دو تا کدام یکی رو کار کنم:
php
java
mysql
ajax
به نظر شما کدوم رو شروع کنم برام راحت تر و کاربردی تره عزیز راستی ایا میتونم php و css و html همه رو توی یه فایل بنویسم و با فرمت html ذخیره و نتیجه کارم رو ببینم .
یا اگه نمیشه من چطور باید از php در html لینک ایجاد کنم در قسمت <head></head> که مانند استایل css که لینک میدیم بتونه فایل php رو فراخوانی کنه
با تقدیر و تشکر از جوابهای شما در خصوص سوالات قبلی واقعا ممنونم از راهنمایی های شما
پاسخ: 
ممنون از نظر لطف شما.
برای اجرای فایل های PHP قبل از هر چیز نیاز به یک سرور یا سرور مجازی دارید که توضیح آن در اینجا مقدور نیست (در صورت عدم آشنایی به آموزش های مقدماتی PHP مراجعه کنید) اما با فرض نصب بودن سرور مجازی در سیستم شما کدهای PHP باید با پسوند php ذخیره شوند و اگر با این زبان آشنا باشید می دانید که در کنار دستورات آن می توان از سایر موارد مانند تگ های HTML و خواص CSS و دستورات JavaScript استفاده کرد. اما از این نظر که کدام یک را شروع کنید، توصیه ما این است از HTML شروع کنید و پس از کسب تجربه نسبی مهارتتان را با CSS تکمیل نمائید، سپس آشنایی نسبی با جاوا اسکریپت، در گام بعدی یکی از زبان های سمت سرور و پایگاه داده آن مانند PHP و پایگاه داده MySQL، البته ابتدا باید دستورات مقدماتی PHP را یاد بیگرید و وقتی که کمی حرفه ای تر شدید با پایگاه داده نیز کار کنید.
نویسنده: amirchermahini
۱۵:۲۷ ۱۳۹۱/۱۲/۲۵
با سلام و عرض ادب و احترام حضور برادر بزرگوارم
ممنونم از پاسخ ها و راهنماییهای شما استاد عزیزم
حقیر مدتی است با نوشت به زبان html و css اشنا شدم و تقریبا تراز کردن یک قالب را با css و طراحی ان با html و فتوشاپ رو حدود یک سالی میشه که کار میکنم
و واقعا ممنونم که بعنوان زبان بعدی شما جاوا رو پیشنهاد دادین و یقینا این بهترین راه هستش
اما در خصوص شک شما در مورد سرور مجازی من xampp رو طبق اموزش شما در اولین مرحله اموزش نصب کردم و الان هم کدها رو در پوشه مربوطه ذخیره میکنم و باز هم میشن
سوال من اینه که ایا میشه همه کدها رو در فایل ذخیره کرد و اگه میشه با چه پسوندی ذخیره کنم php یا html
البته از الان به بعد دیگه بهش نیازی ندارم و بنا به راهنمایی شما میرم سراغ جاوا و اموزش جاوا شما
من فکر میکردم برای جاوا اول باید php رو یاد بگیرم اما الان که نظر شما اینه اول از اون شروع میکنم
با تشکر از الطاف و راهنماییهای شما
در قسمت جاوا از این ببعد در خدمت شما هستم و امیدوارم با راهنماییهای شما بتونم اون بخش رو هرچه زود تر اموزش ببینم
با ارزوی توفیق واخر هفته پربار برای شما وخانواده محترم
پاسخ: 
پسوند php برای حالتی است که فایل شما دستورات PHP درون خود دارد، برای سایر موارد مانند HTML و CSS استفاده از پسوند html کفایت می کند.
نویسنده: nima
۲۰:۳۱ ۱۳۹۲/۰۱/۰۲
مثل همیشه عالی بود
نویسنده: مهدی
۱۶:۲۶ ۱۳۹۲/۰۱/۰۳
با سلام
چگونه میشود دو شرط برسسی شود و اگر دو شرط هم تایید شد ادامه یابد (else)
پاسخ: 
منظور سوالتان دقیقا مشخص نیست، اما به نظر می رسد می خواهید دو پارامتر را در یک شرط if بررسی کنید، برای این کار کافی است از علائمی مانند && (یا ||) استفاده کنید، به طور مثال در کد زیر اگر متغیر فرضی a و b هر دو برابر با true باشند، کد داخل {} در دستور شرطی if اجرا می شود، در غیر این صورت کد قسمت elseif یا else اجرا می شود:
<?php
$a = true;
$b = false;
if($a == true && $b == true){
echo 'a & b = true!';
}
elseif($a == true){
echo 'a = true!';
}
elseif($b == true){
echo 'b = true!';
}
else{
echo 'a & b = false!';
}
?>
نویسنده: مهدی
۱۶:۵۷ ۱۳۹۲/۰۱/۰۳
میخواهم شرط به این گونه باشد که اگر
$carac<0 و $number>=$ab271[1]
هر دو همزمان برقرار باشند شرط اجرا شود ولی اگر حتی یکی هم برقرار نبود اجرا نشود
پاسخ: 
<?php
if($carac < 0 && $number >= $ab271[1]){
echo 'true!';
}
else{
echo 'false';
}
?>
نویسنده: مهدی
۱۸:۱۹ ۱۳۹۲/۰۱/۰۳
مرسی خیلی به درد بخور بود
نویسنده: roya
۱۳:۲۹ ۱۳۹۲/۰۱/۲۸
سلام برنامه ای پسورد بگیره بعد داخل همین برنامه بتونیم پسورد رو عوض کنیم از ساده ترین راه حل میخوام نمیدونم چه طوری مرسی اگه میشه کمکم کن
پاسخ: 
سوالتان واضح و منظورتان مشخص نیست، اگر منظور این است که سیستم تعویض پسورد بسازید، باید با PHP و MySQL آشنا باشید، سپس در برنامه خود و در یک فرم HTML سه فیلد پسورد فعلی، پسورد جدید و تکرار پسورد جدید را بسازید، هنگام ارسال اطلاعات این فرم، ابتدا صحیح بودن پسورد فعلی را (با تطبیق آن با دیتابیس) بررسی کنید، سپس برابری پسورد جدید با تکرار آن را چک کنید و در نهایت مقادیر جدید را در دیتابیس جایگزین نمائید.
البته ملاحظه می کنید که تمام این مراحل را باید کدنویسی کنید، کدی آماده برای آن در اختیار نداریم.
نویسنده: محمد مهدی
۲۱:۳۹ ۱۳۹۲/۰۲/۲۷
سلام if های تو در تو که باید بیش از چندین بررسی انجام شود چگونه است؟
یعنی اخرین else نباید if داشته باشد درسته؟
<?php
$num = 2000;
if ($num > $max)
{
echo "1";
}
elseif($num == $max)
{
echo "2";
}
elseif($num == $max)
{
echo "3";
}
elseif($num == $max)
{
echo "4";
}
else
{
echo "5";
}
?>
پاسخ: 
برای درک نحوه به کار بردن صحیح if و elseif کافی است به معنی آنها توجه کنیم:
if = اگر
elseif = در غیر این صورت اگر
else = در غیر این صورت
با این حساب:
اگر (num بزرگتر از max باشد){
چاپ عدد 1
}
در غیر این صورت اگر(num کوچکتر از max باشد){
چاپ عدد 2
}
در غیر این صورت{
چاپ عدد 3 //num با max مساوی است
}
و همین تئوری در عمل:
if($num > $max){
echo 1;
}
elseif($num < $max){
echo 2;
}
else{
echo 3;
}
در ضمن نباید از دستورات شرطی elseif به تعداد بیشتر از یک اما با شرط یکسان استفاده کنید، یعنی این حالت اشتباه است:
elseif($num == $max)
{
echo "2";
}
elseif($num == $max)
{
echo "3";
}
elseif($num == $max)
{
echo "4";
}
چون با اجرای اولین شرط نوبت به موارد بعدی نمی رسد و با عدم اجرای شرط، چون شرط ها بین همه دستورات مشترک هستند، هیچ کدام اجرا نمی شوند! و دستور else اجرا می شود، دستورات elseif متعدد زمانی کاربرد دارند که شرط آنها یکسان نباشد.
نویسنده: elena
۰۲:۳۹ ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
سلام، می خوام یه برنامه بنویسم که نام کاربری و رمز عبور دریافت کنه بعد یه برنامه دیگه میخوام که وقتی فرم عضویت کامل پر شد پیغام خوش آمد بده و در غیر اینصورت error بده
خواهشا سریع تر کمکم کنید
مرسی
پاسخ: 
لطفا از طرح سوالات و مشکلات به صورت کلی اجتناب کنید! نوشتن یک برنامه نیاز به دانستن مقدماتی دارد، مشخص نیست تا چه میزان با مقدمات کار آشنا هستید و خودتان تا چه مقدار از برنامه را نوشته اید؟!
نویسنده: مهدی
۲۳:۰۶ ۱۳۹۲/۰۴/۰۳
با سلام
آیا میشه در دستورات if تو در تو استفاده کرد؟ یعنی شرط if خودش if باشه؟
یه چیزی مثل این:
<?
if(if($age = '20'){$age == '20';}else{$age == '10';}){
echo $age;
}
?>
پاسخ: 
به این صورت خیر! کد شما خطای syntax دارد! اما به طور مثال به روش زیر می شود:
<?php
if(!empty($age)){
if($age == '20'){
$age = '20';
}
else{
$age = '10';
}
echo $age;
}
?>
نویسنده: علیرضا
۰۸:۱۱ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲
با سلام من میخوام در php اگر متغیر
$qwe 
برابر با 2 شد.
در صفحه html که درست کردم یک عکس و اگر 1 شد عکس دیگری قرار بگیرد. باید چیکار کنم؟ اصل سوالم این جاست چطوری میتونم در شرطی که در php استفاده کردم رو بیارم؟ خیلی ممنون.
اگر سوالم به موضوع مربوط نمیشه و حذف یا انتقال پیدا کرد حتما از طریق ایمیل بهم اطلاع بدید.
پاسخ: 
این کار را به چند روش می توان انجام داد، به طور مثال اگر متغیر مورد نظر مقادیر 1 بود، نام تصویر را در یک متغیر دیگر مقدار دهی می کنیم:
<?php
$qwe = 1;
$image = NULL;
if($qwe == 1){
$image = 'your-image-1.jpg';
}
elseif($qwe == 2){
$image = 'your-image-2.jpg';
}
?>
<img src="img/<?php echo $image ?>" alt="img">
مسلم است که فرمت فایل شما باید PHP باشد تا کدها قابل اجرا باشند.
نویسنده: علیرضا
۰۵:۱۴ ۱۳۹۲/۰۴/۱۴
این کاری که گفتید انجام میدم اما نمیشه. اگه یه راه دیگه هست بهم بگید.
ممنون خدا خیرتون بده.
پاسخ: 
راه گفته شده اشتباه نیست! باید ببینید کجای کار را اشتباه انجام می دهید، در صورت تمایل فایل را با ذکر جزئیات به آدرس ایمیل ما ارسال کنید تا بررسی گردد.
نویسنده: امیرحسین
۰۹:۳۹ ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
سلام عزیز من تازه تو کار پی اچ پی رفتم یه فرم ساختم می خوام وقتی توش تایپ کنی amir پایینش امیر خوش آمدید رو نمایش بده ولی جز amir تایپ کنی هیچی نیست رو پایینش نمایش بده ببینید کجا اشتباه کردم؟
<form action="" method="post">
<input name="amir" type="text" />
<?php
if ($name == amir) {
echo "امیر خوش آمدید";
}
else "هیچی نیست";
?>
<input type="submit" />
</form>
پاسخ: 
اصلاح شده کد شما:
<form action="" method="post">
<input name="user_name" type="text" />
<?php
//دریافت مقادیر از فیلد فرم
@$name = $_POST['user_name'];
if ($name == 'amir'){
echo "امیر خوش آمدید";
}
else{
echo "هیچی نیست";
}
?>
<input type="submit" value="ارسال" />
</form>
نویسنده: امیرحسین
۱۷:۰۳ ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
خیلی ممنون از لطف شما
نویسنده: امیرحسین
۱۷:۳۲ ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
خیلی کمکم کردین ممنون از آموزش های خوبتون
من با خودم گفتم پی اچ پی رو من نمیتونم یاد بگیرم گفتم یه بار بخونم ببینم چی میشه شما هم که خیلی واضع توضیح میدین و زود درک کننده هست خیلی ممنون امیدوارم همیشه موفق باشی عزیز به درود
more لطفا پیش از ارسال یادداشت نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
- مواردی که به کلی خارج از موضوع این مطلب هستند را در فرم منوی "تماس با ما" مطرح و پاسخ را از طریق ایمیل دریافت کنید.
- به سوالات کلی، مبهم، غیرضروری و مشکلاتی که تلاشی برای رفع آن نکرده باشید پاسخ کوتاه و مختصر داده خواهد شد!
- کدها و اسکریپت های طولانی را ترجیحا در یک صفحه وب آنلاین قرار دهید تا امکان تست و بررسی وجود داشته باشد.
- تمام یادداشت ها بررسی و برای هر کاربر زمان مشخصی جهت پاسخگویی در نظر گرفته می شود، لطفا از طرح سوالات متعدد در بازه زمانی کوتاه خودداری کنید.

9 × 1
 refresh
آخرین دیدگاه ها
more برای دسترسی سریع به یادداشت مربوطه می توانید از لینک مطلب در کادر زیر استفاده کنید.
form Iman Mafakheri
در:
سلام من یه قالب خارجی اوردم راست چینش کردم حتی فونتشم تغییر دادم اما متاسفانه وقتی متن فارسی مینویسم حروف رو جدا جدا مینویسه نمیدونم...
۱۳۹۹/۰۶/۳۰

form میثم صدیق
در:
سلام برای اضافه کردن یک المان با (append) من یک کلید گذاشتم اضافه میشه ولی با هر بار کلیک کردن اضافه میشود اگر بخواییم یک...
۱۳۹۹/۰۶/۲۹

form amin
در:
سلام و خسته نباشید می خواستم Slash ( / ) رو به صورت اتوماتیک از تمامی URL ها حذف کنم البته با کمک htaccess...
۱۳۹۹/۰۶/۲۵

form محمد
در:
سلام وقت بخیر من یه همچین کدی دارم میشه لطفا راهنمایی کنید مشکلش چیه؟ سپاسگزارم
۱۳۹۹/۰۶/۲۴

form سروش
در:
سلام . من اطلاعات را از دیتابیس دریافت میکنم و در جدول میبینم . میخوام مثلا 6 مورد آخر را در یک ردیف ببینم و...
۱۳۹۹/۰۶/۲۳

form Behdad kanani
در:
سلام اصلا نمی شه اینکارو انجام داد
۱۳۹۹/۰۶/۲۲

form جعفری
در:
سلام قبل از تبدیل تاریخ نوشتید مثلا خب این مقدار تاریخ برای من در دیتابیس در جدولی بنام startedtm بصورت یونیکس...
۱۳۹۹/۰۶/۲۰

form احمد
در:
با عرض سلام و خسته نباشید ببخشید برای فایل دانلودی باید از چه دستوری استفاده کنم فایل با پسوند pdf رو میخوام بزارم اگر امکانش...
۱۳۹۹/۰۶/۲۰

form شیما
در:
سلام آیا وقتی در قسمت وبلاگ دوستان وبلاگی رو ثبت میکنیم صاحب وبلاگ با استفاده از برنامه های خاصی میتونه متوجه بشه ؟
۱۳۹۹/۰۶/۱۹

form mahtab
در:
سلام خسته نباشین من نمیدونم چرا مدیریت وبم برام باز میشه اما وقتی میزنم مشاهده وب رو میزنم نمیاره واسم فقط امیدوارم هک...
۱۳۹۹/۰۶/۱۸

form ساناز محمدی
در:
سلام دوباره این ساب دامین بنده هست اگر یکی از مطالب را مشاهده کنید هر محصولی که ارسال شده داخل از طریق مدیریت یک...
۱۳۹۹/۰۶/۱۷

form محسن
در:
سلام و عرض ادب مجدد کد زیر هم کار نمیکنه مشکل چی میتونه باشه ؟!
۱۳۹۹/۰۶/۱۶

form ساناز محمدي
در:
سلام بنده یه ساب دامین دارم با دامنه شخصی حالا داخل این ساب دامین طرف آدرس سایت خودش رو داخل ساب دامین بنده میذاره مثلآ...
۱۳۹۹/۰۶/۱۶

form محسن
در:
سلام و عرض ادب لطفا راهنمایی کنید مشکل کد زیر چیه
۱۳۹۹/۰۶/۱۶

form احمد
در:
با عرض سلام ببخشید من با دستور append میخوام یه سطری رو به سبدم اضافه کنم ولی چطوری باید داخل append تگ ها رو بنویسم...
۱۳۹۹/۰۶/۱۵
form احمد
در:
با عرض سلام مجدد و خسته نباشید ببخشید طبق فرمایش شما من قبل از دستور else دستور if را نوشته بودم تا جایی که اطلاع...
۱۳۹۹/۰۶/۱۴
form احمد
در:
با سلام ببخشید طریقه استفاده از دستور else در ایجکس به چه صورت هست ایا باید دوباره فانکشن دان رو در هنگام شرط گذاشتن بزارم....
۱۳۹۹/۰۶/۱۳
form مجتهد
در:
سلام ابتدائا از سایت مفیدتون تشکر می کنم. من خیلی از آموزه هام رو از سایت شما یاد گرفتم. یه سوال دارم...
۱۳۹۹/۰۶/۱۳
form محمد حسین
در:
سلام لینک های من وقتی کلیک شوند اررور 404 تولید میکنند. علت چیست؟
۱۳۹۹/۰۶/۱۱
form حسین
در:
سلام بر شما و با تشکر از سایت خوبتون. من ابتدا با تابع mail پیش رفتم و یک if ایجاد کردم که اگر ایمیل...
۱۳۹۹/۰۶/۱۰
form mehdi
در:
خطای -22 مربوط به چیه؟
۱۳۹۹/۰۶/۱۰
form فرشته
در:
سلام چه جوری میتونم متن رو ستونی بنویسم؟
۱۳۹۹/۰۶/۰۶
form افسانه
در:
سلام من در قسمت نظرات گزینه ویرایش وجود نداره و نوشته خصوصی حالا چطور جواب بدهم ؟؟ ممنون میشم زود جواب بدید یا جواب رو...
۱۳۹۹/۰۶/۰۳
form احمد
در:
با عرض سلام و خسته نباشید ببخشید یه مشکل دارم اینکه یه تگ دارم بهش کلاس دادم و میخوام از طریق ایجکس وقتی روش کلیک...
۱۳۹۹/۰۶/۰۳
  در انتظار بررسی: ۰
 پاسخگویی به سوالات ممکن است تا 24 ساعت زمان ببرد.