article

توابع کار با آرایه در PHP - بخش سوم

php-array-functions-3

در دو مطلب گذشته از بخش آموزش برنامه نویسی PHP، قسمتی از توابع از پیش تعریف شده کار با آرایه را با هم بررسی کردیم، توابعی که هر کدام در شرایط خاصی ممکن است به کارمان بیایند و رهگشا باشند، همچنین پیش از این گفتیم که مبحث آرایه ها جزء کلیدی ترین مباحث در اغلب زبان های برنامه نویسی و به تبع PHP به حساب می آید که درک آن می تواند گامی کلیدی در نوشتن برنامه هایی با ساختار بهتر، پیچیده تر و در عین حال بهینه تر باشد، به جهت اهمیت و گستره کاربرد این مسئله است که توسعه دهنده گان مفسر PHP، توابع از پیش تعریف شده زیادی برای آن در نظر گرفته اند که در ادامه با بخش دیگری از آنها آشنا خواهیم شد.

تابع array_pop


تابع array_pop برای حذف یک کلید و مقدار آن از انتهای آرایه استفاده و سپس مقادیر حذف شده به عنوان خروجی برگردانده می شود، مثال:
<?php
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);
$array_pop = array_pop($array);
print_r($array);
echo $array_pop;
?>
که نتیجه دستور print_r برابر خواهد بود با:
Array
(
    [0] => 1
    [1] => 2
    [2] => 3
    [3] => 4
)
و نتیجه دستور echo برابر خواهد بود با:
5
نکته: در صورتی که آرگومان تابع یک آرایه نباشد، یا آرایه هیچ عضوی نداشته باشد، مقادیر  NULL برگردانده می شود.

تابع array_product


تابع array_product مجموع حاصل ضرب مقادیر کلید های یک آرایه را برمی گرداند، خروجی می تواند به صورت یک عدد صحیح (integer) یا اعشاری (float) باشد، مثال:
<?php
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);
$array_product = array_product($array);
echo $array_product;
?>
که نتیجه برابر 120 خواهد بود (1*2*3*4*5).
نکته: نتیجه product برای آرایه های خالی مقادیر 1 خواهد بود.

تابع array_push


تابع array_push برای اضافه کردن یک یا چند مقدار به انتهای آرایه استفاده می شود، حاصل این تابع آرایه ای جدید است که موارد مورد نظر به انتهای آن افزوده شده اند، مثال:
<?php
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);
array_push($array, '6', '7');
print_r($array);
?>
خروجی مثال بالا برابر خواهد بود با:
Array
(
    [0] => 1
    [1] => 2
    [2] => 3
    [3] => 4
    [4] => 5
    [5] => 6
    [6] => 7
)
نکته: در صورتی که آرگومان اول این تابع یک آرایه نباشد، خطایی از نوع E_WARNING دریافت خواهید کرد.

تابع array_rand


تابع array_rand برای پیدا کردن کلیدهای اتفاقی در یک آرایه استفاده می شوند، به طور مثال:
<?php
$array = array('HTML', 'CSS', 'JavaScript', 'PHP', 'MySQL');
$array_rand = array_rand($array, 2);
print_r($array_rand);
?>
خروجی مثال بالا به صورت اتفاقی برابر خواهد بود با:
Array
(
    [0] => 0
    [1] => 4
)
نکته: در صورتی که آرگومان دوم این تابع بیشتر از تعداد عناصر آرایه باشد، خطایی از نوع E_WARNING دریافت خواهید کرد.

تابع array_reduce


تابع array_reduce در یک دور تکرار، حاصل جمع تمام مقادیر یک آرایه را با استفاده از یک تابع برگشتی (callback function) بر می گرداند، در صورتی که آرگومان سوم این تابع تنظیم شده باشد، به عنوان آرگومان اول تابع برگشتی عمل می کند، مثال های زیر می توانند به درک نحوه عملکرد تابع array_reduce کمک کنند.
<?php
function CallBack($result, $item){
    $result += $item;
    return $result;
}
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);
$a = array_reduce($array, "CallBack");
//1 + 2 + 3 + 4 + 5
echo $a;
?>
خروجی دستور echo برابر 15 خواهد بود.
مثالی دیگر:
<?php
function CallBack($result, $item){
    $result -= $item;
    return $result;
}
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);
$a = array_reduce($array, "CallBack", 20);
//20 - (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
echo $a;
?>
خروجی دستور echo برابر 5 خواهد بود.

تابع array_replace


تابع array_replace مقادیر آرایه اول (آرگومان اول) را با مقادیر مشابه آرایه یا آرایه های دیگر (آرگومان دوم، سوم و...) جایگزین می کند، اگر یک کلید در آرایه اول و دوم وجود داشته باشد، مقادیر آن در آرایه اول با مقادیر موجود در آرایه دوم جایگزین می شود، مثال زیر می تواند به درک نحوه کارکرد این تابع کمک کند.
<?php
$array_1 = array('HTML' => 3, 'JavaScript' => 5, 'PHP' => 2, 'AJAX' => 8, 'JAVA' => 4);
$array_2 = array('Python' => array(1, 3, 5), 'Ruby' => 6, 'MySQL' => array(7, 2, 0), 'JavaScript' => 9, 'JAVA' => 3);
$result = array_replace($array_1, $array_2);
print_r($result);
?>
خروجی مثال بالا به صورت زیر خواهد بود.
Array
(
    [HTML] => 3
    [JavaScript] => 9
    [PHP] => 2
    [AJAX] => 8
    [JAVA] => 3
    [Python] => Array
        (
            [0] => 1
            [1] => 3
            [2] => 5
        )

    [Ruby] => 6
    [MySQL] => Array
        (
            [0] => 7
            [1] => 2
            [2] => 0
        )

)
با دقت در مثال بالا متوجه می شویم که کلید JavaScript و JAVA با دومین مقدار مشترک به خروجی فرستاده شده.
نکته 1: تابع array_replace از نسخه PHP 5 >= 5.3.0 افزوده شده.
نکته 2: تابعی دیگری مشابه این تابع با نام array_replace_recursive وجود دارد که در برخی حالت ها، خروجی متفاوتی ایجاد می کند.

تابع array_reverse


تابع array_reverse برای تغییر چینش عناصر یک آرایه به صورت معکوس به کار می رود، در صورتی که آرگومان دوم این تابع (با مقادیر TRUE) تنظیم شود، چینش کلیدها نیز تغییر می کنند، مثال:
<?php
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);
$result = array_reverse($array, true);
print_r($result);
?>
خروجی مثال بالا به صورت زیر خواهد بود.
Array
(
    [4] => 5
    [3] => 4
    [2] => 3
    [1] => 2
    [0] => 1
)

تابع array_search


تابع array_search برای به دست آوردن یک کلید از آرایه بر مبنای مقادیر متناظر آن به کار می رود، در واقع آرگومان در اینجا یک مقدار است که این تابع با جستجو در آرایه، کلید متناظر با آن را (در صورت پیدا شدن) برمی گرداند، مثال:
<?php
$array = array('HTML', 'PHP', 'MySQL');
$result = array_search('PHP', $array);
echo $result;
?>
که خروجی برابر 1 خواهد بود.
نکته: در صورتی که آرگومان سوم این تابع (با مقادیر TRUE) تنظیم شده باشد، جستجو به صورت strict یا سختگیرانه انجام شده که در این حالت مواردی مانند نوع داده ها (int, string و...) نیز باید کاملا یکسان باشد.

تابع array_shift


تابع array_shift برای حذف یک کلید و مقدار آن از ابتدای آرایه استفاده می شود، خروجی این تابع (مانند تابع array_pop) آرایه ای جدید است، مثال:
<?php
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);
$array_shift = array_shift($array);
print_r($array);
echo $array_shift;
?>
که نتیجه دستور print_r برابر خواهد بود با:
Array
(
    [0] => 2
    [1] => 3
    [2] => 4
    [3] => 5
)
و نتیجه دستور echo برابر خواهد بود با:
1

تابع array_slice


تابع array_slice برای تجزیه یک آرایه و دریافت قسمت خاصی از آن به عنوان خروجی استفاده می شود، این تابع حداکثر تا چهار آرگومان به شرح زیر می پذیرد:
- array : آرگومان اول این تابع همان آرایه ای است که قصد برش قسمت خاصی از آن را داریم.
- offset : نقطه شروع برش را به صورت عددی مشخص می کند، در صورتی که این مقدار منفی باشد، نقطه برش از انتهای آرایه محاسبه می شود.
- length : طول برش را مشخص می کند، در صورتی که طول برش از عناصر موجود در آرایه بیشتر باشد، تنها عناصر موجود به خروجی ارسال می شوند.
- preserve_keys : اگر با مقادیر TRUE تنظیم شده باشد، شماره کلیدها در آرایه خروجی بدون تغییر و همان شماره کلید آرایه اصلی خواهد بود (در غیر این صورت شمارش از صفر شروع و به انتها ختم می شود).
مثال:
<?php
$array = array('a', 'b', 'c', 'd', 'e');
$array_slice = array_slice($array, 3);
print_r($array_slice);
$array_slice = array_slice($array, 3, 1);
print_r($array_slice);
$array_slice = array_slice($array, -3, 2);
print_r($array_slice);
?>
خروجی مثال بالا به صورت زیر خواهد بود:
Array
(
    [0] => d
    [1] => e
)
Array
(
    [0] => d
)
Array
(
    [0] => c
    [1] => d
)

تابع array_splice


تابع array_splice برای حذف قسمتی خاص از آرایه و جایگزینی آن با مقادیر جدید استفاده می شود، این تابع حداکثر می تواند چهار آرگومان به شرح زیر داشته باشد:
- array : آرگومان اول این تابع همان آرایه ای است که قصد حذف قسمت خاصی از آن را داریم.
- offset : نقطه شروع حذف را به صورت عددی مشخص می کند، در صورتی که این مقدار مثبت باشد، نقطه حذف از offset و ماقبل آن محاسبه و در صورتی که منفی باشد، نقطه حذف از انتهای آرایه و مابعد نقطه offset محاسبه می شود.
- length : این پارامتر در اینجا رفتاری متفاوت دارد، اگر با مقادیر مثبت تنظیم شود، به همان تعداد از عناصر بعد از offset حفظ و مابقی حذف می شوند (در صورتی که مقادیر offset بزرگتر یا مساوی length باشد، در حذف عناصر، الویت با offset است و length نادیده گرفته می شود)، اگر  با مقادیر منفی تنظیم شود، رفتار آن به انتهای آرایه معطوف می شود (برای درک بهتر می توانید چند مثال فرضی بنویسید و با print_r از آنها خروجی بگیرید).
- replacement : اگر این پارامتر تنظیم شود، مقادیر حذف شده با مقادیر جدید جایگزین می شوند، در صورتی که تنظیمات قسمت offset و length به گونه ای باشد که مقادیری از آرایه اصلی حذف نشود، در این حالت مقادیر جدید بر اساس offset به آرایه اصلی اضافه می شوند (کلیدها در این حالت preserve یا از پیش تعریف شده نیستند و لذا شمارش از صفر شروع و به انتها ختم می شود).
نکته: به نظر این تابع رفتار خیلی مشخص و یکسانی در تمام نسخه های PHP ندارد، لذا آشنایی در حد اولیه با آن کافی خواهد بود!
مثال:
<?php
$array = array('a', 'b', 'c', 'd', 'e');
$array_splice = array_splice($array, 3);
print_r($array_splice);
$array_splice = array_splice($array, 2, 1);
print_r($array_splice);
?>
خروجی:
Array
(
    [0] => d
    [1] => e
)
Array
(
    [0] => c
)

تابع array_sum


تابع array_sum برای محاسبه حاصل جمع مقادیر عددی یک آرایه کاربرد دارد، مثال:
<?php
$array = array(1, 4, 6);
$array_sum = array_sum($array);
echo $array_sum;
?>
که نتیجه برابر 11 خواهد بود.
این مبحث را در آموزش های بعدی همچنان ادامه خواهیم داد.
sectionدسته بندی: آموزش مقدماتی » PHP
related مطالب بیشتر:
» حلقه for، foreach و while در PHP
» عملگرها (Operators) در PHP
» توابع (Functions) در PHP
» توابع کار با آرایه در PHP - بخش اول
» آرایه (Array) در برنامه نویسی PHP
commentنظرات (۲۳ یادداشت برای این مطلب ارسال شده است)
more یادداشت های جدید بر اساس تاریخ ارسال در انتهای یادداشت های موجود نمایش داده می شوند.
نویسنده: فاطمه
۱۵:۵۷ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
سلام
ببخشید این قسمت دقیقا چیکار میکنه؟
while($info=$agentCon->fetch_assoc()):
پاسخ: 
سلام
برای درک این تکه کد باید با شی گرائی آشنا باشید، متد fetch_assoc در اینجا به صورت خودنوشت (توسط برنامه نویس) تعریف شده و احتمالا مشابه تابع اصلی نتایج پرس و جوی پایگاه داده را در قالب آرایه برمی گرداند که در حلقه while پردازش می شود.
نویسنده: علی
۲۳:۴۹ ۱۳۹۳/۱۰/۰۵
سلام خسته نباشی
من میخواستم قبل اینکه پیام به دیتابیس ارسال بشه اون پیام رو فیلتر کنم
منظورم فیلتر کردن کلمات بد هستش
این کد رو نگاه کنید
// Prepare the insertion
$stmt = $this->db->prepare(sprintf("INSERT INTO `chat` (`from`, `to`, `message`, `read`, `time`) VALUES ('%s', '%s', '%s', '%s', CURRENT_TIMESTAMP)", $this->db->real_escape_string($this->id), $this->db->real_escape_string($uid), $this->db->real_escape_string(htmlspecialchars($message)), 0));
موندم چطوری این کد رو با کد بالا مخلوط کنم که جواب بده
$originals = array("Bad1", "Bad2", "Bad3");
$replacements = array("****" ,"****" ,"****");
$message = str_ireplace($originals, $replacements, $message);
یعنی قبل اینکه متن کاربر ارسال بشه به دیتابیس اون کلمه بد فیلتر بشه و فیلتر اون کلمه وارد دیتابیس بشه.
خداییش خیلی باهاش سر و کله زدم اخرش به جایی نرسیدم فک کنم 2 ساعت بیشتر بود داشتم باهاش سر و کله میزنم
پاسخ: 
سلام
طبق تکه کد درج شده، کافی است قسمت دوم کدها را قبل از متغیر stmt قرار دهید! با توجه به استفاده مستقیم از متغیر message در کدها، می توان قبل از درج در دیتابیس مقدار آن را به راحتی تغییر داد و این کار با روش بالا باید امکانپذیر باشد، در غیر این صورت ممکن است اشکال از مورد دیگری باشد که نیاز به تست و خطایابی است.
نویسنده: مهدي
۰۲:۱۳ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
سلام. کد زير خروجي دريافت پيام ورودي وب سرويس (sms) است که بعد از ارسال
getrecievemessage($params))
به سرور نشون داده ميشه
stdClass Object ( [GetReceiveMessagesResult] => stdClass Object ( [Messages] => Array ( [0] => stdClass Object ( [MessageID] => 26830891 [RecipientNumber] => 500012***2165 [SenderNumber] => 09390****58 [Body] => سلام.تست وب سرویس [ReceiveDate] => 1420895802 ) [1] => stdClass Object (...)
من چطور ميتونم از داخل اين ، مثلا متن پيام که [body] هست رو بگيرم؟
يعني مثلا داشته باشم
$body=[body]
اون object که بالا نوشته به ارايه ها مربوطه يا مبحث جدايي از php هست؟
خيلي ممنون
پاسخ: 
سلام
خیر این صرفا به آرایه ها مربوط نیست، به بحث شی گرائی در PHP و کلاس stdClass نیز مربوط است، متاسفانه صرف درج خروجی بدون دیدن سورس کدهای اصلی و تست برای ارائه پاسخ کافی نیست.
نویسنده: امین
۰۲:۳۴ ۱۳۹۴/۰۶/۱۹
سلام استاد ببخشید شاید جاش اینجا نباشه اما با سرچ اومدم این صفحه ..
استاد من یک جدول دارم میخوام سطرهای این جدول رو نشون بدم که حاوی نمرات دانش آموز است هر سطر مال یه دانش آموز بعد هر سطری فیلد نمره داره - من میخوام در کنار این فیلد نمره یک آپشن باتم بزارم که وقتی نمره رو ثبت کردم اینو خودم دستی تیک بزنم به عنوان تاییده این نمره.
و بعد در آخر کار میخوام یک دکمه باشه وقتی زدم همه ی این اطلاعات در جدول گروهی آپدیت بشه...
هر کار کردم نشد مگه اینکه آپشن رو بیخیال بشم که نمیشه بیخیالش شد باید وجود داشته باشه !!!
پاسخ: 
سلام
برای این کار باید از فرم multiple استفاده کنید و مقادیر را پس از ارسال، در سرور به صورت آرایه دریافت و در حلقه (for, foreach و...) استفاده کنید، یک مثال ساده (در این حالت تمام فیلدها یک نام دارند + علامت []):
<input type="text"  id="user-1" name="user[]" value="1">
<input type="text" id="user-2" name="user[]" value="2">
<input type="text" id="user-3" name="user[]" value="3">
اینها باید در یک form با متد post استفاده شوند و در سمت سرور پارامترها به صورت آرایه از طریق متد POST قابل دریافت و استفاده هستند، به فرض:
<?php
$my_array = $_POST['user'];
$loop = 1;
foreach($my_array as $key => $value){
echo 'input-'.$loop.' => '.$value.'<br>';
$loop++;
}
?>
نکته: قاعدتا این پارامترها را می توان در پرس و جوی دیتابیس نیز استفاده کرد، در صورتی که با PHP آشنا باشید، نوشتن پرس و جوی داینامیک با وجود اطلاعات در حلقه خیلی پیچیده نیست!
نویسنده: نگار
۲۰:۲۷ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
سلام و تشکر از مطالب آموزندتون
بنده میخواستم یک ارایه را داخل آرایه ای دیگه جستجو کنم و اون مقادیری که در ارایه یافت شدن رو نمایش ندم.
به طور واضح تر عرض کنم میخواستم شماره میزهای رزرو نشده رو به کاربرم نمایش بدم. اما متاسفانه نتونستم اگه لطف کنید راهنمایی کنید ممنون میشم که بتونم شماره میزهای رزرو نشده رو توی یه آرایه بریزم.
اینم کدم:
<?php
function all($time,$gdate)
{
$desk_total =$this->db->select('deskID')->get('desk')->result_array();

$idarr = array();

foreach ($desk_total as $key => $value)
{

$idarr[] = "'{$value['deskID']}'";

}

$ids = implode(',',$idarr);


$sql = " SELECT * FROM atisa_reserve

WHERE atisa_reserve.startTime ='{$time}' AND atisa_reserve.reservedDate='{$gdate}' ";

$r_desk = $this->db->query($sql)->result_array();

$posts = array();

foreach ($r_desk as $key => $value)
{
$r_desks = $value['deskID'];

if (array_key_exists($r_desks, $desk_total))
{

next($r_desk);

}
else
{

$posts[$r_desks]= array(

'name' => $value['deskID'],

);
}
}

print_r($posts);
exit();

}
?>
پاسخ: 
سلام
آنطور که از توضیحات و کدهای شما برداشت کردیم، راه حل را خودتان پیدا کرده اید و صرفا یک خطای تایپی در کدها وجود دارد (if در خطوط پایانی با حرف بزرگ تایپ شده که اصلاح شد!)، اگر مشکل دیگری وجود دارد، صرفا با امکان تست حقیقی کد (تست کد در حالت متصل به دیتابیس) می توان مشکل را تشخیص داد و رفع کرد.
نویسنده: سعید
۱۲:۱۱ ۱۳۹۵/۰۴/۱۱
سلام و خسته نباشید من می خواستم یک متن رو از داخل mysql در php نمایش بدم مشکلم اینه که متن داخل sql به صورت چند خطی هست ولی زمان چاپ متن در php همه رو پشت سر هم نشون می ده
مثال :
سلام خط اول هست
و با احترام خط دوم
ولی در php همه پشت سر هم نشون می ده با تابع echo لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر فراوان
پاسخ: 
کاراکترهای نامرئی
\r\n
برای ایجاد خط جدید کاربرد دارند، منتها این کاراکترها به هنگام چاپ در صفحات وب و نمایش در مرورگر نادیده گرفته می شوند، برای رفع این مشکل از تابع nl2br استفاده کنید:
http://php.net/manual/en/function.nl2br.php
نویسنده: حسین
۱۵:۴۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
سلام ممنون برای اموزش سوال داشتم من از سیشن برای سبد خرید استفاده میکنم میخوام علاوه بر ایدی اسم محصول و قیمتشم بزارم داخل مثلا وقتی سیشن یک گفتم هم ایدی و هم اسم و قیمت نشون بده
پاسخ: 
انجام این کار چندان سخت نیست، هم می توانید هنگام مقداردهی به سشن آی دی آیتم های مورد نظر را از دیتابیس استخراج کرده و به صورت رشته مجزا شده مقداردهی کنید، به طور مثال:
$_SESSION["id"] = "1|2|3";
در هنگام استفاده نیز می توانید مقدار سشن آی دی را تجزیه کرده و به آرایه تبدیل و از آرایه در برنامه استفاده کنید.
<?php
$_SESSION["id"] = "1|2|3";
$numbers = explode('|', $_SESSION["id"]);
print_r($numbers);
echo $numbers[0];
echo $numbers[1];
echo $numbers[2];
?>
روش ساده تر این است که سشن آی دی مجزا برای هر آیتم ایجاد کنید.
نویسنده: داود زنگنه
۱۲:۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
سلام برای برش قسمتی از یک ارایه دو بعدی باید چه دستوری بنویسم یعنی از چند ارایه قسمت مشخصی را جدا کنیم
پاسخ: 
برای این منظور باید از تابع array_slice در حلقه for یا foreach استفاده کنید، مثال:
<?php
$array = array(
array('A', 'B', 'C', 'D', 'E'),
array('F', 'G', 'H'),
array('I', 'J', 'K', 'L')
);

foreach($array as $key => $value){
if($key == 1){
$sub_array = array_slice($value, 1, 1, true);
}
}
print_r($sub_array);
?>
در این مثال از آرایه زیرمجموعه دوم، کلید 1 به میزان 1 مقدار را برش زده ایم.
http://php.net/manual/en/function.array-slice.php
more لطفا پیش از ارسال یادداشت نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
- مواردی که به کلی خارج از موضوع این مطلب هستند را در فرم منوی "تماس با ما" مطرح و پاسخ را از طریق ایمیل دریافت کنید.
- به سوالات کلی، مبهم، غیرضروری و مشکلاتی که تلاشی برای رفع آن نکرده باشید پاسخ کوتاه و مختصر داده خواهد شد!
- کدها و اسکریپت های طولانی را ترجیحا در یک صفحه وب آنلاین قرار دهید تا امکان تست و بررسی وجود داشته باشد.
- تمام یادداشت ها بررسی و برای هر کاربر زمان مشخصی جهت پاسخگویی در نظر گرفته می شود، لطفا از طرح سوالات متعدد در بازه زمانی کوتاه خودداری کنید.

1 × 1
 refresh
آخرین دیدگاه ها
more برای دسترسی سریع به یادداشت مربوطه می توانید از لینک مطلب در کادر زیر استفاده کنید.
form نبی
در:
‏asc و desc رو جابجا نوشتی
۱۳۹۹/۰۷/۰۴

form ساناز محمدی
در:
سلام مرسی از کدی که گذاشتید ♥
۱۳۹۹/۰۷/۰۳

form mahtab
در:
سلام خسته نباشین ببخشید میخواستم بپرسم که چجوری میتونیم یه کلیپ رو از کامپیوتر از انیستا دانلود کنیم ؟؟ اها اینم بگم...
۱۳۹۹/۰۷/۰۲

form سعید
در:
سلام دستتون درد نکنه از پروژه شما استفاده کردم فقط یه مشکل اگه در یک صفحه دو تا لیست کشویی داشته باشیم چطوری...
۱۳۹۹/۰۷/۰۱

form Iman Mafakheri
در:
سلام من یه قالب خارجی اوردم راست چینش کردم حتی فونتشم تغییر دادم اما متاسفانه وقتی متن فارسی مینویسم حروف رو جدا جدا مینویسه نمیدونم...
۱۳۹۹/۰۶/۳۰

form میثم صدیق
در:
سلام برای اضافه کردن یک المان با (append) من یک کلید گذاشتم اضافه میشه ولی با هر بار کلیک کردن اضافه میشود اگر بخواییم یک...
۱۳۹۹/۰۶/۲۹

form amin
در:
سلام و خسته نباشید می خواستم Slash ( / ) رو به صورت اتوماتیک از تمامی URL ها حذف کنم البته با کمک htaccess...
۱۳۹۹/۰۶/۲۵

form محمد
در:
سلام وقت بخیر من یه همچین کدی دارم میشه لطفا راهنمایی کنید مشکلش چیه؟ سپاسگزارم
۱۳۹۹/۰۶/۲۴

form سروش
در:
سلام . من اطلاعات را از دیتابیس دریافت میکنم و در جدول میبینم . میخوام مثلا 6 مورد آخر را در یک ردیف ببینم و...
۱۳۹۹/۰۶/۲۳

form Behdad kanani
در:
سلام اصلا نمی شه اینکارو انجام داد
۱۳۹۹/۰۶/۲۲

form جعفری
در:
سلام قبل از تبدیل تاریخ نوشتید مثلا خب این مقدار تاریخ برای من در دیتابیس در جدولی بنام startedtm بصورت یونیکس...
۱۳۹۹/۰۶/۲۰

form احمد
در:
با عرض سلام و خسته نباشید ببخشید برای فایل دانلودی باید از چه دستوری استفاده کنم فایل با پسوند pdf رو میخوام بزارم اگر امکانش...
۱۳۹۹/۰۶/۲۰

form شیما
در:
سلام آیا وقتی در قسمت وبلاگ دوستان وبلاگی رو ثبت میکنیم صاحب وبلاگ با استفاده از برنامه های خاصی میتونه متوجه بشه ؟
۱۳۹۹/۰۶/۱۹

form mahtab
در:
سلام خسته نباشین من نمیدونم چرا مدیریت وبم برام باز میشه اما وقتی میزنم مشاهده وب رو میزنم نمیاره واسم فقط امیدوارم هک...
۱۳۹۹/۰۶/۱۸

form ساناز محمدی
در:
سلام دوباره این ساب دامین بنده هست اگر یکی از مطالب را مشاهده کنید هر محصولی که ارسال شده داخل از طریق مدیریت یک...
۱۳۹۹/۰۶/۱۷
form محسن
در:
سلام و عرض ادب مجدد کد زیر هم کار نمیکنه مشکل چی میتونه باشه ؟!
۱۳۹۹/۰۶/۱۶
form ساناز محمدي
در:
سلام بنده یه ساب دامین دارم با دامنه شخصی حالا داخل این ساب دامین طرف آدرس سایت خودش رو داخل ساب دامین بنده میذاره مثلآ...
۱۳۹۹/۰۶/۱۶
form محسن
در:
سلام و عرض ادب لطفا راهنمایی کنید مشکل کد زیر چیه
۱۳۹۹/۰۶/۱۶
form احمد
در:
با عرض سلام ببخشید من با دستور append میخوام یه سطری رو به سبدم اضافه کنم ولی چطوری باید داخل append تگ ها رو بنویسم...
۱۳۹۹/۰۶/۱۵
form احمد
در:
با عرض سلام مجدد و خسته نباشید ببخشید طبق فرمایش شما من قبل از دستور else دستور if را نوشته بودم تا جایی که اطلاع...
۱۳۹۹/۰۶/۱۴
form احمد
در:
با سلام ببخشید طریقه استفاده از دستور else در ایجکس به چه صورت هست ایا باید دوباره فانکشن دان رو در هنگام شرط گذاشتن بزارم....
۱۳۹۹/۰۶/۱۳
form مجتهد
در:
سلام ابتدائا از سایت مفیدتون تشکر می کنم. من خیلی از آموزه هام رو از سایت شما یاد گرفتم. یه سوال دارم...
۱۳۹۹/۰۶/۱۳
form محمد حسین
در:
سلام لینک های من وقتی کلیک شوند اررور 404 تولید میکنند. علت چیست؟
۱۳۹۹/۰۶/۱۱
form حسین
در:
سلام بر شما و با تشکر از سایت خوبتون. من ابتدا با تابع mail پیش رفتم و یک if ایجاد کردم که اگر ایمیل...
۱۳۹۹/۰۶/۱۰
form mehdi
در:
خطای -22 مربوط به چیه؟
۱۳۹۹/۰۶/۱۰
  در انتظار بررسی: ۱
 پاسخگویی به سوالات ممکن است تا 24 ساعت زمان ببرد.